Royement DENK-lid Azarkan teruggedraaid

De beroepscommissie van DENK oordeelt snoeihard over het handelen van voorzitter Selçuk Öztürk. De commissie vernietigt het besluit om politiek leider en fractievoorzitter Farid Azarkan uit het lidmaatschap te ontzetten. De beroepscommissie draagt het bestuur op om dit dwalen per direct te herstellen en daarbij de leden en pers te informeren. De ledendemocratie is door Selçuk Öztürk met voeten getreden en daarmee heeft hij misbruik gemaakt van zijn voorzittersrol.

“Het is veelzeggend dat dit bestuur, onder voorzitterschap van Selçuk Öztürk, lak lijkt te hebben aan alle democratische regels van de vereniging. Ik dank de beroepscommissie voor hun snelle handelen en het geleverde werk en zeker ook advocaat mr S. Besli voor het bijstaan.”, aldus Farid Azarkan.

De beroepscommissie heeft de feitelijkheid van de beschuldigingen, geuit door Selçuk Öztürk, niet kunnen vaststellen. Daarnaast is Farid Azarkan door het bestuur niet in de gelegenheid gesteld om zich tegen de beschuldigingen en aantijgingen te verweren. Ook heeft het bestuur verzuimd om in het besluit te vermelden hoe Farid Azarkan in beroep kan gaan.

De beroepscommissie vernietigt het besluit dan ook om Farid Azarkan uit zijn lidmaatschap te ontzetten. Het bestuur wordt tevens opgedragen om de uitspraak van de commissie op dezelfde wijze bekend te maken als het besluit tot ontzetting, namelijk via een mail aan alle leden van DENK en een persbericht.

Het bestuur heeft zich niet gehouden aan de basisregels, waarop je een dergelijk besluit kan nemen: “Ontzetting uit het lidmaatschap is de zwaarste sanctie in verenigingsverband en heeft een onterend karakter. Een ontzettingsbesluit moet om die redenen daarom zorgvuldig worden genomen en het moet duidelijk zijn dat de vereniging in zo’n geval niet anders kan handelen. Daarnaast dienen procesrechtelijke grondbeginselen zoals strengere motiveringseisen en toepassen van hoor en wederhoor in acht te worden genomen.”, aldus de beroepscommissie.

Het bestuur heeft geen gehoor gegeven aan de oproep van de eigen beroepscommissie om mee te werken aan de beroepsprocedure. Bij de eerste hoorzitting waren zij niet bereid om aanwezig te zijn.

Uitspraken van de beroepscommissie zijn op grond van artikel 8 lid 3 van de statuten van bindend. Farid Azarkan: “Ik ga er vanuit dat de democratische spelregels ook voor het DENK bestuur gelden en dat zij uitvoering geven aan de uitspraak van de beroepscommissie om morgen uiterlijk 16.00 uur de leden en pers te informeren.”