Animal Rights wil rechten van dieren grondwettelijk beschermd zien

Op 24 augustus wordt in Amsterdam voor de tweede keer de ‘The Official Animal Rights March’ georganiseerd. Drie jaar geleden werd de mars voor dierenrechten voor het eerst gelopen in Londen. Sindsdien worden in steeds meer steden dergelijke marsen tegen ‘speciesisme’ georganiseerd.

Wereldwijd deden er vorig jaar 27 steden mee. Dit jaar worden dat er 34. Afgelopen jaar liepen er in Amsterdam 1500 tot 2000 mensen mee; in London zelfs 10.000. Ook dit jaar zullen opnieuw honderden, mogelijk duizenden, dierenvrienden samen komen om zich uit te spreken tegen elke vorm van het gebruik, misbruik en uitbuiting van dieren.

Petitie
Dit jaar lanceert Stichting Animal Rights samen met Animal Rights March Nederland een petitie om de rechten van dieren aan de grondwet toe te voegen.

Wet dieren
De Wet dieren, die de regels bevat over ‘gehouden dieren’, erkent in Artikel 1.3.1 de intrinsieke waarde van het dier. Hieronder wordt verstaan “erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel.” De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend, maar niet gerespecteerd, zoals blijkt uit de eindeloze lijst aan misstanden, zowel legaal als illegaal, die continu aan het licht worden gebracht.

De grondwet
Omdat zelfs de erkenning van het vermogen tot lijden en intrinsieke waarde geen garantie biedt voor de bescherming, het welzijn en de waardigheid van dieren, streeft Animal Rights naar een grondwettelijke verankering van dierenrechten. 

De Grondwet is het fundament van de Nederlandse rechtsstaat. In de Grondwet staan de basisregels die in Nederland gelden en waar iedereen die zich in Nederland bevindt aan heeft te houden. De Grondwet regelt de bescherming van de burger tegen de overheid en door de overheid.

Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen.

Daarnaast wil Animal Rights dat aan de tweede zin van artikel 1 uit hoofdstuk 1, na ras en geslacht, het woord ‘soort’ toegevoegd wordt. Artikel 1 zou dan luiden: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, soort of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Bescherming
Het opnemen van dierenrechten in de grondwet versterkt de morele en juridische status van dieren in Nederland en zal een betere juridische basis bieden om dieren te vrijwaren voor mishandeling, misbruik, uitbuiting en onnodig lijden.

Vooruitgang
Het opnemen van dierenrechten in de grondwet is een onvermijdelijk gevolg van de voortschrijdende ‘vooruitgang’. Morele vooruitgang bestaat uit een toenemend besef van gelijkheid: Rechten die je als individu zou willen hebben, moet je ook aan anderen toekennen. Er is geen enkele logisch dwingende reden om een moreel onderscheid te maken naargelang ras, geslacht of soort.

De dierenrechtenbeweging is geen welzijnsbeweging, maar een rechtvaardigheidsbeweging. De weg naar basisrechten voor dieren is misschien wel de laatste grote emancipatiestrijd. Veganisme is dan ook geen verheven levensstijl, maar de morele nullijn in een werkelijk rechtvaardige samenleving.

Animal Rights: "Tijdens de Mars op 24 augustus in Amsterdam zullen we opnieuw om deze rechtvaardigheid vragen."