Overijssel moet voldoen aan WOB-verzoek Tubantia

De provincie Overijssel moet stukken over de mestvergister in Borne afgeven aan dagblad de Twentsche Courant Tubantia. De rechtbank Overijssel oordeelt op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) dat de provincie ten onrechte bepaalde documenten niet heeft afgegeven. De krant vroeg in het kader van de Wob om documenten openbaar te maken die zijn gewisseld tussen de provincie, Twence en de gemeente Borne over de komst van een mestvergister op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen (gemeente Borne).

De bestuursrechter oordeelt dat de provincie niet bevoegd was om openbaring van een aantal van deze documenten te weigeren, waaronder een adviesnota van Gedeputeerde Staten over het provinciaal inpassingplan (pip). Bij andere geweigerde documenten gaf de provincie een te ruime invulling aan het criterium ‘persoonlijke beleidsopvattingen’. Ook ziet de rechtbank niet in waarom de eigen inbreng van Twence (als derde partij) niet openbaar gemaakt kan worden.

Belang openbaarheid
De rechtbank stelt vast dat niet blijkt dat de provincie het belang van de bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen heeft afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Het gaat hier in de meeste gevallen om documenten met zogenoemde milieu-informatie.

De Wob schrijft voor dat het belang van openbaarheid in deze gevallen voorop staat. Dit belang moet door een overheidsorgaan worden afgewogen tegen andere tegengestelde belangen, bijvoorbeeld persoonlijke beleidsopvattingen. Ook dan moet er zoveel mogelijk gedaan worden om een document te kunnen openbaren, bijvoorbeeld door het anonimiseren van deze stukken.