ING: Willem Engel kocht stuk grond Spanje van 50.000 euro Viruswaarheid-donaties

Coronascepticus Willem Engel heeft vorig jaar 50.000 euro aan donaties, die hij via zijn actiegroep Viruswaarheid heeft ontvangen, gebruikt om in privé de aankoop van een stuk grond in Spanje te betalen. Dat blijkt uit informatie van ING, die de zakelijke rekening van Viruswaarheid om die reden blokkeerde begin dit jaar. De rechter oordeelt nu dat het blokkeren van de rekening door ING te ver ging, maar is wel kritisch op de handelswijze van Engel. Zo meldt de Gelderlander.

Omschrijving van het geschil in de uitspraak:

Het geschil

 • 3.1. Viruswaarheid.nl vordert samengevat - ING te veroordelen:

  I. de bankrelatie met Viruswaarheid.nl te continueren, totdat zij is geaccepteerd als klant door een andere systeembank, dan wel voor de duur van de bodemprocedure, op straffe van dwangsommen;
  II. de bankrekening van Viruswaarheid.nl weer aan haar zonder enige blokkade ter beschikking te stellen, en daarbij de oorspronkelijke gebruikersnaam en wachtwoord van internetbankieren ten behoeve van deze rekening te activeren, op straffe van een dwangsom;
  III. in de proces- en nakosten.

 • 3.2. Viruswaarheid.nl stelt hiertoe, kort samengevat, het volgende. Alle donaties worden giraal betaald. Bekend is wie er geld stort op de rekening van Viruswaarheid.nl en waarvoor deze gelden worden aangewend. Het verstrekken van een lening ten behoeve van de aankoop van een stuk grond heeft niks te maken met witwassen of financieren van terrorisme. Viruswaarheid.nl vormt voor ING dus geen integriteitsrisico in de zin van van de Wwft en de Wft. ING had geen voldoende zwaarwegende grond om de bankrelatie met Viruswaarheid.nl op te zeggen. De opgegeven redenen zijn daarvoor zowel afzonderlijk als in samenhang bezien onvoldoende. ING wil simpelweg niet met Viruswaarheid.nl in zee. Zij wil niet met Viruswaarheid.nl worden geassocieerd, omdat ING het niet eens is met de wijze waarop Viruswaarheid.nl opkomt voor haar ideologische doelstellingen.

  De rekening is thans geblokkeerd en het saldo staat op een tussenrekening. Viruswaarheid.nl kan daardoor geen gelden ontvangen en geen betalingen verrichten. Facturen van advocaten die procedures voor Viruswaarheid.nl hebben gevoerd en een factuur van een partij die wetenschappelijk onderzoek doet naar corona kunnen niet worden betaald. ING is niet bereid hiervoor een betalingsopdracht te geven. Ook is geprobeerd het saldo van Viruswaarheid.nl over te maken op de derdengeldrekening van haar advocaat, maar hiervoor heeft de Deken geen toestemming gegeven. Viruswaarheid.nl kan tot op heden geen rekening openen bij een in Nederland gevestigde bank. Als noodoplossing heeft Viruswaarheid.nl een account geopend bij Wise in Groot-Brittannië. Wise is geen bank, verleent geen bancaire diensten en biedt geen garantie ten aanzien van het saldo. Het gebruik dat Viruswaarheid.nl van deze rekening maakt heeft ook niks te maken met het doel van die rekeningen, te weten het verrichten van internationale transacties. Viruswaarheid.nl heeft feitelijk geen toegang meer tot het bancaire systeem en heeft daarom belang bij voortzetting van de bankrelatie met ING.

 • 3.3. ING heeft, kort samengevat, het volgende verweer gevoerd. In strijd met de ABV zijn donaties voor Viruswaarheid gestort op de zakelijke rekening van DancaMundo. [naam 1] heeft ontvangen donaties aangewend voor een lening voor de aankoop van grond in Fuerteventura (Spanje). Deze handelswijze van [naam 1] als enig bestuurder van Viruswaarheid vormde voor ING een serieuze aanwijzing voor onrechtmatige belangenverstrengeling en misleiding van de donateurs van Viruswaarheid door [naam 1] . In een door ING ingesteld onderzoek heeft [naam 1] de zorgen van ING niet kunnen wegnemen, omdat hij vragen van ING onvoldoende heeft beantwoord dan wel zijn antwoorden onvoldoende heeft onderbouwd en hij de leningsovereenkomst niet heeft verstrekt. Lopende het onderzoek door ING heeft [naam 1] de naam van DancaMundo gewijzigd in Viruswaarheid.nl en de statuten een-op-een vervangen door die van Viruswaarheid, waarmee DancaMunco feitelijk van kleur verschoot en ING werd geconfronteerd met een nieuwe relatie met andere activiteiten. De onregelmatigheden op de rekening van DancaMundo en de eenzijdige en bewuste wijziging van de activiteiten van DancaMundo vormden voor ING onacceptabele risico’s en maakten dat zij niet in staat was haar onderzoek uit hoofde van de Wwft en de Wft af te ronden. Ook heeft dit ertoe geleid dat ING geen vertrouwen meer heeft in [naam 1] en Viruswaarheid.nl. ING kon gebruik maken van haar contractuele bevoegdheid tot opzegging van de bankrelatie. Gelet op de omstandigheden, is die opzegging niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Bovendien heeft Viruswaarheid.nl geen zwaarwegend en spoedeisend belang bij haar vordering, omdat zij een rekening van Wise gebruikt, waarop donaties worden gestort.