Nota Ruimte vandaag gepresenteerd

mbn schreef voor ons het volgende bericht, waarvoor dank!

Het kabinet heeft vrijdag de ‘Nota Ruimte: Ruimte voor ontwikkeling’ vastgesteld. Vandaag zal de Nota om 15.30 uur door de ministers Dekker (VROM), Veerman (LNV) en Peijs (V&W) aan de pers worden gepresenteerd. In de komende maanden zal de Nota nog verschillende stappen uit de procedure voor Planologische Kernbeslissing moeten volgen, eer het formeel als ruimtelijk beleid gaat gelden.

De Nota Ruimte is in principe de opvolger van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, de VINEX. Het is echter meer dan dat. De Vierde Nota zou twee jaar geleden worden opgevolgd door de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De toenmalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Jan Pronk, werkte jaren met zijn departementen aan de Vijfde Nota. De Nota werd gepresenteerd, doorliep de inspraak, maar vlak voordat de Tweede Kamer over de goedkeuring zou debatteren, viel het tweede kabinet Kok en werd de Nota doorgeschoven naar het volgende kabinet.

Het volgende kabinet heeft besloten enkele andere onderdelen bij deze Nota toe te voegen. Zo zijn delen van het landschapsbeleid, het groenbeleid, het verkeersbeleid en waterbeleid in de Nota meegenomen. Hierdoor ontstaat een uitvoerig document wat de hoofdlijnen van het beleid voor de algehele ruimtelijke ordening beschrijft. Nadeel is dat de Nota nog zal worden opgevolgd door een aantal beleidsdocumenten en beleidslijnen die het beleid moeten verduidelijken.

De afgelopen maanden waren al verschillende versies van de Nota Ruimte uitgelekt naar maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en lagere overheden. In Den Haag en in de pers is door veel van die organisaties hard gelobbyd om hun standpunten beter in de Nota te krijgen.

In de nieuwe Nota Ruimte probeert het rijk gemeentes en provincies meer verantwoordelijkheid te geven voor de ruimtelijke ordening op de lagere schaalniveaus. Men wil minder ‘zorgen voor’ anderen en meer ‘zorgen dat’ anderen eigen afwegingen kunnen maken. Ook wil men een verschuiving bewerkstelligen van ordening naar ontwikkeling. De ruimtelijke ordening zou minder moeten uitgaan van het beperken van zaken en meer uitgaan van ontwikkelingen realiseren.

Het rijk heeft een nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS) benoemd, waarvoor ze zichzelf als hoofdverantwoordelijke partij zien. In de RHS heeft het rijk veelal een hogere ambitie. Voorbeelden van zaken die onder de RHS vallen zijn de beide mainports (Rotterdams Haven en Schiphol), de Amsterdams Zuidas, de Ecologische Hoofdstructuur, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het project Routeontwerp A12. Daarnaast wordt een Basiskwaliteit beschreven, waaraan heel Nederland aan zou moeten voldoen en moet blijven voldoen.

In het verstedelijkingsbeleid zijn de veranderingen niet heel groot te noemen. De contouren, zoals die nog in de Vijfde Nota werden voorgesteld, zijn verdwenen. Wel blijft het bundelingsbeleid voor verstedelijking gelden. Hierbij geeft het rijk provincies en gemeentes wel meer mogelijkheden wel meer mogelijkheden om te bepalen waar eventuele uitbreidingen moeten komen. In de Nota wordt door het kabinet veel aandacht besteed aan de toekomst van de randstad.

Vanaf donderdag zal de gehele Nota te downloaden zijn via de website van het ministerie van VROM. De procedure die daarna wordt doorlopen is nog onduidelijk. Het kabinet wil de inspraakfase overslaan, omdat deze met de Vijfde Nota al is doorlopen. Verschillende maatschappelijke organisaties staan er echter op dat er nog wel een inspraakprocedure volgt. Zo snel mogelijke na eventuele inspraak en aanpassingen zal de Nota aan de Tweede Kamer worden voorgelegd voor goedkeuring.