Zorgverlof onbenut door 'zuigend' karakter van werk

Het 'zuigende' karakter van werk zorgt ervoor dat Nederlandse werknemers geen zorgverlof opnemen. Ze willen hun collega's niet belasten of zeggen dat het werk het niet toelaat. Mannen geven deze reden vaker op dan vrouwen. Dat blijkt uit het dinsdag verschenen rapport Verlof vragen van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Een op de honderd werknemers nam in 2009 kort of lang verlof op om te zorgen voor een ziek of hulpbehoevend familielid. Mannen deden dat even vaak als vrouwen. In ruim een op de acht gevallen was dit langdurig. Vier op de tien niet-gebruikers die wel behoefte had aan verlof, zei dat het werk het niet toeliet.

Twee procent van de ruim zeventigduizend ondervraagde werknemers nam een zorgverlof van minder dan twee weken op en één procent voor langer durende zorg. Tien procent van de ouders met een kind onder de 8 jaar nam in 2009 ouderschapsverlof op. Vrouwen nemen dit veel vaker op dan mannen. Twaalf procent van de moeders en zes procent van de vaders maakte er in dat jaar gebruik van.

De meest genoemde reden om geen ouderschapsverlof op te nemen zijn de nadelige financiële gevolgen en de druk die van het werk uitgaat. Elf procent had wel behoefte aan ouderschapsverlof, maar maakte daar geen gebruik van. Het opnemen van ouderschapsverlof neemt vergeleken met de voorgaande jaren vooral bij mannen toe.

De groep die behoefte heeft aan langdurige zorg en ouderschapsverlof, maar dat niet gebruikt, is groter dan de groep die dat wel doet. Mannen met een leidinggevende positie of onregelmatige werktijden maken minder gebruik van verlof dan andere mannen.

Aanleiding voor het SCP-onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het streven van het kabinet om meer mensen aan het werk te krijgen. De omvang van het aantal uur dat werknemers werken wordt groter als meer werknemers gebruik maken van verlof.