'OMT-verslagen geheim zodat leden zich niet geremd voelen'

De notulen van het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM, dat de regering adviseert over de coronacrisis, blijven geheim. ‘Deze beraadslagingen zijn vertrouwelijk, omdat de leden van het OMT vrijelijk, inhoudelijk en op persoonlijke titel met elkaar moeten kunnen discussiëren’, heeft minister Hugo de Jonge laten weten. Zo meldt Medisch Contact.

Het Algemeen Dagblad en andere media hadden de stukken van het OMT opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Jonge wil ze niet openbaar maken, meldde de krant dinsdag. ‘Alleen door deze vertrouwelijkheid kan worden voorkomen dat de deelnemende deskundigen zich belemmerd voelen hun visie en standpunten naar voren te brengen. Het openbaar maken van de verslagen zou ertoe leiden dat leden van het OMT niet langer bereid zullen zijn aan het OMT deel te nemen of zich geremd zullen voelen om vrijuit te spreken. Dit staat een goede bestrijding van infectieziekten in de weg en leidt dan ook tot een onevenredig nadeel voor de volksgezondheid in het algemeen en het RIVM en mijn ministerie in het bijzonder’, schreef De Jonge.

Daarbij wordt publicatie bemoeilijkt door het feit dat aan de OMT-leden niet is meegedeeld dat de beraadslagingen openbaar worden. ‘Integendeel, voorafgaand aan de vergaderingen is juist benadrukt dat de vergaderingen vertrouwelijk zijn en dat advisering op persoonlijke titel plaatsvindt’, schrijft De Jonge.

Persoonlijke levenssfeer
Het ministerie van VWS heeft wel delen van de agenda’s van de OMT-vergaderingen vrijgegeven over de periode januari-augustus. Omdat de agenda’s ook persoonsgegevens bevatten, ziet De Jonge af van volledige publicatie om zo geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te maken.

Mondmaskers
In de openbare delen van de agenda valt bijvoorbeeld te lezen dat het OMT zich op 23 maart boog over de vraag naar de centrale publieksboodschap. ‘Zou de centrale boodschap moeten zijn “ga niet naar buiten” of wegen de voordelen van buiten zijn (ook voor de geestelijke gezondheid) op tegen de kans op contact met derden, en is het beter om zwaar in te blijven zetten op de 1,5 meter afstandsnorm?’, valt te lezen in de agenda. Opvallend is ook dat op 30 maart voor het eerst het mondmasker op de agenda staat. ‘Zijn er situaties voor beroepsgroepen buiten de zorg denkbaar waarin mondmaskers gebruikt moeten worden?’ en ‘Kan het gebruik van mondmaskers op basis van medisch-inhoudelijke argumenten (medisch-inhoudelijke verdeelsleutel) worden geprioriteerd?’ waren twee te bespreken vragen. Eerder in maart zijn al wel persoonlijke beschermingsmiddelen besproken.

Verbeterpunten
Op 27 augustus stond een evaluatie van het OMT op de agenda. Vier verbeterpunten kregen de aandacht: ‘Samenstelling OMT, organisatie OMT, transparantie en verhouding wetenschap en beleid/onafhankelijkheid OMT.’ Dat laatste punt was opgedeeld in een aantal subverbeterpunten: ‘Agendering VWS, scheiding wetenschap en beleid, onderbouwing adviesbrief, non-covidzorg en maatschappelijke gevolgen en tot slot advisering strategie’, zo staat in de door De Jonge openbaar gemaakte agenda.

Zonder kennis van zaken
OMT-lid Marion Koopmans, viroloog bij Erasmus MC, zegt deze week in het AD in principe voor wetenschappelijke transparantie te zijn. Ze vraagt zich wel af of de gespreksverslagen ‘midden in een crisis’ naar buiten moeten komen, aldus de krant. Koopmans in het AD: ‘Het is een gekke tijd: iedereen wil alles per direct en volledig openbaar. Ik ben voorstander van open wetenschap hoor, maar ik zie ook nadelen, als mensen zonder kennis van zaken daar weer mee aan de haal gaan.’