Extra controles NVWA tijdens Offerfeest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie en de Veiligheidsregio’s houden tijdens het Offerfeest extra controles om er op toe te zien dat bedrijven en consumenten zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en regels en voorschriften om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Offerfeest 2020
Het Offerfeest vindt dit jaar plaats van 31 juli tot en met 3 augustus. Tijdens het Offerfeest worden in korte tijd veel schapen, geiten en runderen geslacht. In Nederland zegt de wet dat een dier dat wordt geslacht vóór het doden bewusteloos moet worden gemaakt (in vaktermen 'bedwelmd'). Eén uitzondering op de regel is gemaakt voor slachten volgens religieuze gebruiken. Onder voorwaarden mag het dier zonder bedwelming worden gedood. Dit betekent dat dieren een halssnede krijgen en nadat ze het bewustzijn hebben verloren verder geslacht worden. Het vlees van deze dieren wordt vaak direct (ongekoeld) opgehaald, of bij een distributiepunt zoals een winkel of moskee. Daar wordt het verdeeld onder mensen die een dier hebben laten slachten.

Coronaregels binnen en buiten slachthuizen
Slachthuizen moeten tijdens het Offerfeest extra maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is niet toegestaan dat klanten of andere toeschouwers in het slachthuis aanwezig zijn. Karkassen van pas geslachte dieren mogen dit jaar alleen onder strenge voorwaarden vanuit het slachthuis overhandigd worden aan klanten die buiten staan. Het slachthuis moet ervoor zorgen dat ook hier de veiligheid van de mensen wordt gewaarborgd. Dit betekent dat mensen niet meer allemaal tegelijk naar het slachthuis kunnen komen maar dat zij één voor één hun vlees moeten komen ophalen. De anderhalve meter afstandsregel geldt zowel binnen als buiten het slachthuis.

Dierenwelzijn en voedselveiligheid in slachthuizen
Dierenartsen van de NVWA houden in erkende slachthuizen toezicht op de naleving van de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Slachthuizen die tijdens het Offerfeest (al dan niet onverdoofd) runderen, schapen of geiten slachten, moeten zich vooraf melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Omdat het hier vaak gaat om kleinere slachthuizen waar tijdens het Offerfeest veel meer dieren worden geslacht dan normaal, heeft de NVWA getoetst of in deze slachthuizen tijdens het Offerfeest veilig geslacht kan worden. Hierbij is gelet op het naleven van de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Ook is gekeken of er door dierenartsen van de NVWA, hun officiële assistenten in dienst van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), en andere medewerkers veilig gewerkt kan worden en of het mogelijk is de veiligheidsvoorschriften in verband met corona na te leven.

Toezicht op onbedwelmde slacht
In slachthuizen waar dieren onbedwelmd worden geslacht is continu toezicht op het aansnijden en doden van de dieren. Bij het onbedwelmd slachten geldt de zogenoemde 40-secondenregel. Dit betekent dat het slachthuis bij het slachten van een schaap, geit of koe moet garanderen dat het dier nooit langer dan 40 seconden na het aansnijden bij bewustzijn is. Als blijkt dat dit niet het geval is, moet het dier direct bedwelmd worden. De 40 seconden is een maximale tijdsduur, er zijn veel slachthuizen waar dieren direct na het aansnijden worden bedwelmd (nabedwelming). Daarnaast zijn er slachthuizen die alle dieren vóór het aansnijden bedwelmen.

Veilig werken in slachthuizen
Als de Inspectie SZW signalen krijgt over onveilige werksituaties van werknemers, publiek, NVWA en KDS, dan zal de Inspectie SZW daarop reageren.

Controle coronaregels buiten het slachthuis
De gemeenten/veiligheidsregio’s en politie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels die zijn ingesteld om verspreiding van het cornonavirus te voorkomen. Daarom kunt u bij slachthuizen en verkooppunten toezicht verwachten op de naleving van de RIVM-richtlijnen. Toezicht wordt uitgevoerd door de politie en handhavers van de gemeente.

Vervoerscontroles en optreden tegen illegale slacht
Naast het toezicht in slachthuizen voeren teams van de NVWA tijdens het Offerfeest extra controles uit om na te gaan of de regels voor het vervoeren van dieren goed worden nageleefd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het hitteprotocol: dieren mogen niet worden vervoerd bij temperaturen boven de 35 graden Celsius.

Ook zien de NVWA en de politie erop toe dat dieren buiten slachthuizen niet illegaal worden geslacht. Het onbedwelmd slachten van dieren mag in Nederland alleen in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA uitgevoerd worden. Vermoedens van illegale praktijken kunnen worden doorgegeven aan het landelijke meldpunt voor misstanden met dieren, telefoonnummer 144. Bij overtreding zal streng worden opgetreden. De maximale boete voor het onbedwelmd slachten van dieren buiten het slachthuis is € 87.000. Ook kan een overtreder een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar krijgen.