Autoriteit Persoonsgegevens mag boetebesluit BKR openbaar maken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft terecht een boete opgelegd aan het BKR (Bureau Krediet Registratie) voor het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en mag deze ook openbaar maken. Dat oordeelt de voorzieningenrechter.

Volgens de voorzieningenrechter heeft het bedrijf op 2 punten de AVG overtreden. Met de openbaarmaking van het boetebesluit wordt het BKR niet onevenredig benadeeld, omdat het algemeen belang zwaarder weegt dan de belangen van het BKR.

De AP heeft een boete opgelegd aan het BKR wegens overtreding van de AVG. Ook heeft de AP besloten om het boetebesluit openbaar te maken.

De AVG
De AVG is een Europese Verordening die sinds mei 2018 geldt in alle lidstaten van de EU. De AVG geeft de regels waaraan moet worden voldaan bij het verwerken van persoonsgegevens. Die regels gelden voor ieder bedrijf en iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt.

AVG op 2 punten overtreden
De voorzieningenrechter vindt dat het BKR op 2 punten de AVG heeft overtreden, en dat terecht een boete is opgelegd. Zo was het tussen mei 2018 tot april 2019 alleen mogelijk om tegen betaling elektronisch inzage te krijgen in de eigen gegevens van een geregistreerde. Dit moet kosteloos zijn. Daarnaast hanteerde het BKR tussen mei 2018 en maart 2019 het beleid dat kosteloze inzage in de eigen persoonsgegevens slechts 1 keer per jaar per post mogelijk was. Door dit beleid en het vermelden van dit beleid op haar website heeft het BKR een drempel opgeworpen om van het inzagerecht gebruik te maken. Dat is in strijd met de AVG.

Algemeen belang boven belangen BKR
Door de openbaarmaking van de boete wordt het BKR niet onevenredig benadeeld. Het BKR voerde aan dat de hoogte van de boete een verkeerde indruk zal geven van de omvang van de overtredingen, en vreest voor imagoschade en extra kosten. Daarom wil het BKR niet dat de boete openbaar wordt gemaakt. Tegenover de belangen van het BKR om de boete niet openbaar te maken staat het algemeen belang om iedereen te informeren over de opgelegde boete. Volgens vaste rechtspraak moet aan dit algemeen belang groot gewicht worden toegekend. Ook wil de AP door openbaarmaking laten zien hoe zij haar taken uitvoert, en verantwoording afleggen voor haar optreden.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het belang om de boete openbaar te maken in dit geval zwaarder weegt.

Voorlopig oordeel
De uitspraak van de voorzieningenrechter bevat een voorlopig oordeel over het boetebesluit en de openbaarmaking. Bij de rechtbank lopen beroepszaken tegen het boetebesluit en de openbaarmaking. In die beroepszaken zal de rechtbank een definitief oordeel geven over (de hoogte van) de boete en de openbaarmaking.