Europees Parlement eist ambitieus beleid om loonkloof te dichten

De leden van het Europees Parlement willen een ambitieuze EU-strategie voor gendergelijkheid, inclusief maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. In de resolutie die donderdag met 493 stemmen voor, 82 tegen en 79 onthoudingen werd aangenomen, verwelkomt het Parlement de toezegging van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie om het principe "gelijk loon voor gelijk werk" als uitgangspunt te nemen voor de nieuwe Europese strategie voor gendergelijkheid die in maart zal worden gepresenteerd.

De Europarlementariërs willen dat er in de strategie bindende bepalingen worden opgenomen over loontransparantie en de loonkloof tussen mannen en vrouwen, zowel in de publieke als de privésector, inclusief streng handhavingsbeleid. Daarnaast moet de strategie duidelijke doelstellingen en monitoringprocessen bevatten om gendergelijkheid te bevorderen en vooruitgang te meten.

Het Parlement wil ook dat het EU-actieplan om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken uiterlijk eind 2020 wordt herzien en duidelijke doelstellingen vastlegt om de loonkloof in de komende vijf jaar te verkleinen.

Om de diepere oorzaken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken, dringt het Parlement er bij de lidstaten op aan te investeren in onderwijs en opvang voor jonge kinderen en maatregelen te nemen om het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers te verbeteren om zo de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen.

Aangezien de loonkloof tussen mannen en vrouwen voor gepensioneerden oploopt tot 37 %, dringen de EP-leden ook aan op adequate voorzieningen voor oudere vrouwen, zoals zorgkredieten, gedegen minimumpensioenen en overlevings/weduwepensioen.

Betere toegang tot kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid en gelijke kansen voor vrouwen kan worden bevorderd door levenslang leren en beroepsopleidingen. Om onderwijsstereotypen te doorbreken en vrouwen te stimuleren om in goed betaalde, opkomende sectoren te werken, pleiten de leden van het Europees Parlement met name voor het bevorderen van ondernemerschap, wetenschap, technologie, techniek en wiskunde, en digitaal onderwijs voor meisjes vanaf jonge leeftijd.

Hoewel het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk in het EU-verdrag is verankerd, stagneert de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU op 16%, met enorme verschillen tussen de lidstaten onderling. De situatie verergert wanneer vrouwen met pensioen gaan: hun pensioen is ongeveer 37% lager dan dat van mannen.