Publieksparticipatie over de toekomst van de EU sinds vandaag online mogelijk

De Europese Unie roept haar burgers op om van gedachte te wisselen over de toekomst van het bondgenootschap van staten middels een "Conferentie over de toekomst van Europa"

Het plan is om voor het voorjaar van 2022 voorstellen te verzamelen om de EU te hervormen. Deelname is in eerste instantie mogelijk op een online platform dat sinds vandaag is geopend. Evenementen hieromtrent in de bij de EU aangesloten landen zijn ook op de website te vinden, dit zal verder uitgebreid gaan worden.volgen later.

Er worden voorstellen verwacht voor onderwerpen zo als klimaatbescherming, gezondheid, economie, rechtsstaat, gezondheid, onderwijs, migratie en democratie. Maar het is ook mogelijk om eigen onderwerpen in te brengen.

Op de website futureu.europa.eu staat de voldende toelichting over deze conferentie:

Wat is de "Conferentie over de toekomst van Europa"?
Het is een unieke kans voor de Europese burger om van gedachten te wisselen over de uitdagingen en prioriteiten van Europa. Waar u ook vandaan komt of wat u ook doet, dit is de plek om na te denken over de toekomst van de Europese Unie.

Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben toegezegd naar de burgers te luisteren en aan de slag te gaan met hun aanbevelingen.

De conferentie zal uiterlijk in het voorjaar van 2022 conclusies voor de toekomst van Europa aannemen.

Wie kan deelnemen?
Burgers uit alle lagen van de bevolking en uit alle hoeken van de Unie, met een centrale rol voor jongeren.

Europese, nationale, regionale en lokale autoriteiten, evenals het maatschappelijk middenveld en andere organisaties die evenementen willen organiseren en ideeën willen aandragen.

Alle deelnemers leven strikt de waarden na die zijn vastgelegd in ons Participatiehandvest.

Wat zijn de onderdelen van de conferentie?

  • Het meertalig digitaal platform - hierop zullen burgers hun ideeën en bijdragen kunnen delen. Deze ideeën en bijdragen zullen de hele conferentie lang worden verzameld, geanalyseerd, gemonitord en gepubliceerd
  • Gedecentraliseerde evenementen - online, fysieke* en hybride evenementen die worden georganiseerd door burgers en organisaties, evenals door nationale, regionale en lokale overheden in heel Europa
  • Europese burgerpanels - zullen verschillende onderwerpen bespreken en voorstellen doen. Bij de samenstelling van de panels zal worden gezorgd voor een evenwicht in geografische herkomst, gender, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en/of opleidingsniveau
  • Plenaire vergaderingen - hierin zullen de aanbevelingen van de nationale en Europese burgerpanels per thema worden besproken. Alles is bespreekbaar en de uitkomst ligt niet bij voorbaat vast. De plenaire vergadering zal ten minste om de zes maanden bijeenkomen en bestaan uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie, evenals vertegenwoordigers van alle nationale parlementen en burgers. Ook het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld zullen deelnemen. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zal aanwezig zijn wanneer de internationale rol van de EU wordt besproken. Ook andere belangrijke actoren kunnen worden uitgenodigd. De raad van bestuur zal daarna de conclusies van de plenaire vergadering opstellen en publiceren.

Wat is de rol van dit digitale platform?
Het digitale platform is de spil van de conferentie: dit is de manier om uw stem te laten horen. U kunt hier van gedachten wisselen over Europa en de voor u noodzakelijke veranderingen, evenementen vinden in uw buurt of er zelf een organiseren, en de conferentie volgen.

Hoe neemt u het woord om deel te nemen?
Kies gewoon uit de brede waaier aan onderwerpen en vertel de conferentie hoe u erover denkt. Uw ideeën worden op het platform verzameld, geanalyseerd, gemonitord en gepubliceerd, de hele conferentie door. Vervolgens worden ze meegenomen in de discussies in de Europese burgerpanels en in de plenaire vergaderingen. Een feedbackmechanisme zorgt ervoor dat ideeën die tijdens de conferentie worden geuit, uitmonden in concrete aanbevelingen voor EU-optreden. Het eindresultaat van de conferentie zal in een verslag aan het gezamenlijke voorzitterschap worden gepresenteerd. De drie instellingen bespreken daarna hoe aan dit verslag gevolg kan worden gegeven, elk binnen hun eigen bevoegdheden en in overeenstemming met de Verdragen.

Wie leidt de conferentie?
De conferentie staat onder het gezag van de drie instellingen, die vertegenwoordigd worden door de voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Raad en de voorzitter van de Europese Commissie. Zij treden op als het gezamenlijk voorzitterschap van de conferentie.

Het gezamenlijk voorzitterschap wordt ondersteund door een raad van bestuur, die gezamenlijk wordt voorgezeten door de drie instellingen (Guy Verhofstadt, lid van het Europees Parlement, Ana Paula Zacarias, staatssecretaris voor EU-aangelegenheden voor het Portugese voorzitterschap van de Raad**, en Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met Democratie en Demografie). De raad van bestuur brengt geregeld verslag uit aan het gezamenlijk voorzitterschap. De raad van bestuur neemt bij consensus beslissingen over de werkzaamheden, de procedures en de evenementen van de conferentie. Hij ziet toe op het verloop van de conferentie en bereidt de plenaire vergaderingen voor, met aandacht voor de inbreng van de burgers.

Een klein gemeenschappelijk secretariaat waarin de drie instellingen gelijk vertegenwoordigd zijn, zal het werk van de raad van bestuur ondersteunen.

De conferentie over de toekomst van Europa kan niet zonder u en uw deelname aan dit platform. De toekomst ligt in uw handen.

Laat uw stem horen.

* Afhankelijk van de ontwikkeling van de coronapandemie en van de daarmee verband houdende beperkingen.

** Wanneer het Portugese Raadsvoorzitterschap is afgelopen, zullen eerst Slovenië en vervolgens Frankrijk fungeren als medevoorzitter van de raad van bestuur.