Grote regionale verschillen in toename dementie

In de toekomst neemt het aantal mensen met dementie in verhouding het meest toe in de regio Utrecht en het minst in de regio Drenthe. Op plaatselijk niveau is de stijging van het aantal dementiepatiënten relatief het hoogst in Almere. Dat heeft kenniscentrum Vektis berekend op basis van huidige cijfers, rekening houdend met veranderingen in samenstelling en leeftijdsopbouw van de bevolking. Het centrum ging ook uit van een ongewijzigde aanpak van de nu nog ongeneeslijke ziekte.

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie zoals bekend sterk toe. Woonden er in 2020 nog 249.000 40-plussers met dementie in ons land, voor 2050 moet volgens Vektis op 447.000 patiënten worden gerekend, hetgeen grote gevolgen heeft voor met name wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Meer hierover bij Skipr