Prognose: bevolkingsgroei trekt weer aan

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien, tot 20,6 miljoen inwoners in 2070. Naar verwachting bereikt het inwonertal in 2025 de 18 miljoen en in 2036 de 19 miljoen. De bevolking groeit vooral door migratie en een stijgende levensduur. In 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Dat meldt het CBS op basis van de Bevolkingsprognose 2021–2070.

De komende jaren groeit de bevolking naar verwachting nog relatief snel, maar daarna neemt het groeitempo af. Het aantal van 20 miljoen wordt verwacht in 2060. De prognose beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de bevolking. Deze verwachting kent ook onzekerheden, waarover meer te lezen is in de laatste alinea.

Bevolkingsgroei vooral door migratie
De bevolkingsgroei komt in 2021 naar verwachting uit op 118 duizend mensen. Dat is 50 duizend meer dan in 2020, toen de bevolkingsgroei als gevolg van de coronapandemie bijna halveerde. In 2019 kwamen er nog 125 duizend mensen bij. Voor de komende vijf jaren wordt een groei van meer dan 100 duizend per jaar voorzien.

De laatste jaren groeide de bevolking vooral door buitenlandse migratie. Ook in de toekomst is de verwachting dat het aantal immigranten groter zal zijn dan het aantal emigranten. Na een daling in 2020, trok de buitenlandse migratie in 2021 weer aan. De immigratie was hoger, terwijl de emigratie lager was. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de immigratie verder zal toenemen. Ook de emigratie zal weer toenemen, omdat een deel van de immigranten na een aantal jaren ook weer vertrekt.

Stijgende levensduur
De bevolking groeit de komende jaren niet alleen doordat meer mensen naar Nederland komen dan er vertrekken, maar ook doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden. Verwacht wordt dat de levensduur verder stijgt. Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 overlijden meer mensen dan ervoor. De sterfte zal de komende jaren echter weer afnemen, omdat naar verwachting minder mensen aan COVID-19 overlijden. Door de vergrijzing zal daarna het aantal overledenen geleidelijk toenemen.

Het aantal kinderen dat wordt geboren nam in 2021 toe. De verwachting is dat dit aantal ook de komende jaren nog toeneemt, maar dat aantal is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren. Volgens de huidige inzichten zullen tussen 2040 en 2060 jaarlijks meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren. Dit zorgt ervoor dat het groeitempo van de bevolking in deze periode lager is.

In 2040 een kwart van de bevolking 65-plus
Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van 20 procent eind 2021 naar 25 procent rond 2040. Dit is zowel het gevolg van de naoorlogse geboortegolf en het grote aantal geboorten in de jaren 1960, als van de stijgende levensduur. Het aantal ouderen stabiliseert naar verwachting tussen 2040 en 2050, als kleinere generaties de 65 jaar passeren en veel ouderen uit de grote naoorlogse generaties overlijden. Na 2050 neemt het aantal ouderen in de bevolking weer toe, mede doordat de grote generatie millennials dan 65 jaar wordt.

Het aantal 80-plussers zal naar verwachting de komende twintig jaar verdubbelen, van 0,9 miljoen eind 2021 naar 1,7 miljoen in 2043. Daarna loopt het aantal volgens de prognose verder op tot een maximum van 2,1 miljoen rond 2053.

Aandeel mensen in de werkende leeftijden daalt
Het aantal inwoners van 20 tot 65 jaar stijgt naar verwachting van 10,3 miljoen eind 2021 naar 10,5 miljoen rond 2026. Na een daling tot 10,3 miljoen in 2038 stijgt het weer tot 10,9 miljoen in 2070. Het aandeel 20- tot 65-jarigen in de bevolking daalt van 59 procent eind 2021 naar 53 procent in 2070.

Het aantal 0- tot 20-jarigen blijft de komende jaren waarschijnlijk rond de 3,7 miljoen, waarna een toename inzet tot 4,3 miljoen jongeren in 2070. Het aandeel jongeren in de totale bevolking blijft rond de 21 procent.

Meer inwoners dan volgens vorige prognose
De bevolkingsprognose wordt jaarlijks bijgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de meest recente ontwikkelingen en nieuwste inzichten. Ten opzichte van de prognose uit 2020 zijn er vooral aanpassingen op de korte termijn vanwege een lagere emigratie en hogere geboorte. Door de bijstellingen is het verwachte inwonertal in 2070 volgens de huidige prognose 176 duizend hoger dan volgens de vorige prognose.

Meest waarschijnlijke ontwikkeling en onzekerheden
Om de toekomstige ontwikkeling van de bevolking te kunnen berekenen, gebruikt het CBS een simulatiemodel, waarbij veronderstellingen over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie in de toekomst als basis dienen. De prognosecijfers zijn met onzekerheden omgeven. Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren. Ook is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo zal doorzetten en of Nederlanders een voorkeur voor een gezin met twee kinderen blijven houden. Bovendien is nog onzeker of de coronapandemie ook op de lange termijn effecten heeft op de bevolkingsontwikkeling. De bevolking in 2070 ligt zeer waarschijnlijk tussen 18,8 miljoen en 22,2 miljoen inwoners.

Nederlandse bevolking op 1 januari 2021 ( CBS)
Nederlandse bevolking op 1 januari 2021 ( CBS)

Bevolkingsontwikkeling per jaar ( CBS)
Bevolkingsontwikkeling per jaar ( CBS)