Hoofdpunten begroting en Miljoenennota 2009

De hoofdpunten uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor het jaar 2009)

- De politie krijgt 16,4 miljoen euro extra om misdaad, fraude, cybercrime en mensenhandel aan te pakken. De politie moet informatie beter uitwisselen met het bedrijfsleven, waaronder de banken.
- Negen gemeenten krijgen in totaal 1,5 miljoen euro voor een proef met Burgernet, waarbij burgers en bedrijven de politie ondersteunen bij zoekacties. In 2009 wordt besloten of het Burgernet landelijk wordt ingevoerd.
- De Wet bestuurlijke boete wordt van kracht. Aan de hand van deze wet kunnen gemeenten veroorzakers van overlast direct zelf beboeten.
- Zes expertisecentra zullen bij wijze van proef lokale bestuurders adviseren over criminaliteit en de beste bestrijdingsmethoden. In de centra wordt de kennis van verscheidene overheden, en mogelijk ook het bedrijfsleven, gebundeld.
- De Tweede Kamer kan zich uitspreken over een wetsvoorstel waarin staat dat gemeenten een vergunningstelsel moeten optuigen voor prostitutie. Via de vergunningen kunnen gemeenten eisen stellen aan bijvoorbeeld werkomstandigheden en gebieden waar prostitutie is toegestaan.
- De rampenbestrijding en crisisbeheersing moeten van minister Guusje ter Horst aan het einde van het jaar aan een reeks basisvereisten voldoen. De bewindsvrouw heeft bij haar aantreden vastgesteld dat de kwaliteit ondermaats is.
- Met ingang van 2009 moeten de 25 meest gebruikte overheidsformulieren voor iedereen begrijpelijk zijn.

 

De hoofdpunten uit de begroting van het ministerie van Defensie

- Defensie mag een bedrag uitgeven van 8,47 miljard euro. Dat is iets minder dan in 2008 werd gespendeerd: bijna 8,52 miljard.
- Nederland steekt 326 miljoen euro in de uitvoering van alle militaire crisisbeheersingsoperaties samen, 9 miljoen minder dan in 2008. Het betreft HGIS-geld, een potje op het ministerie van Buitenlandse Zaken waaraan alle ministeries bijdragen voor activiteiten in het buitenland. In dat potje zit ook geoormerkt ontwikkelingsgeld, maar dat wordt niet naar Defensie overgeheveld.
- Van alle uitzendingen neemt de ISAF-missie in Afghanistan de grootste hap uit het budget: net als dit jaar 270 miljoen euro. Voor andere operaties in Afghanistan, zoals politietrainingen, zit er nog eens 350.000 euro in kas.
- De totale uitgaven voor de vierjarige missie in Uruzgan worden geraamd op ruim 1,235 miljard euro. Daarvan is naar schatting 115 miljoen euro bedoeld om de troepen terug te trekken tussen augustus en december 2010.
- Voor de vervanging van vroegtijdig versleten materieel en het aanvullen van voorraden is komend jaar 80 miljoen euro extra toegevoegd aan het Defensiebudget. Ook kan Defensie daarmee oefenterreinen inhuren.
- Volgend jaar is 50 miljoen euro extra gereserveerd om een impuls te geven aan het personeelsbeleid. Defensie kampt met 7000 vacatures. In het najaar komen nieuwe maatregelen voor werving en behoud, die volgend jaar worden ingevoerd.
- Voor het publiekelijk eren van veteranen, trekt Defensie 2,26 miljoen euro uit. De Nederlandse Veteranendag krijgt de status van stichting.

 

De hoofdpunten uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- De uitgaven van het ministerie worden voor 2009 begroot op ongeveer 25,2 miljard euro. De raming bedroeg in 2008 nog circa 23,9 miljard euro.
- Werkgevers die een werkloze 50-plusser aannemen, krijgen drie jaar een premiekorting van 6500 euro op de WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
- Werkgevers die een werkloze tot 50 jaar aannemen, kunnen hiervoor een loonkostensubsidie krijgen van maximaal 50 procent van het minimumloon.
- Werkgevers die een werkloze 55-plusser aannemen, worden met een no-riskpolis vrijgesteld van loondoorbetaling bij ziekteverzuim.
- Werkgevers die een werknemer van 62 of ouder in dienst houden, krijgen hiervoor per jaar 2750 euro premiekorting. Vanaf 2013 wordt dat 6500 euro.
- Werknemers van 62 jaar en ouder die aan de slag blijven, krijgen een doorwerkbonus van maximaal 4591 euro per jaar.
- Werknemers die na hun 65e doorwerken, kunnen zo hun AOW maximaal vijf jaar uitstellen en een hoger staatspensioen opbouwen.
- Werklozen moeten na een jaar WW elk werkaanbod aanvaarden. Ook al is het loon lager dan hun uitkering. Het verschil wordt tijdelijk aangevuld.
- Werklozen tot 27 jaar die bij gemeenten aankloppen voor bijstand, krijgen geen uitkering als ze een aanbod voor werken en/of leren weigeren.
- Een nieuwe regeling voor de Wajong-uitkering moet mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn, meer aan het werk helpen.

 

De hoofdpunten uit de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken

- Buitenlandse Zaken mag in 2009 in totaal 9,9 miljard euro uitgeven: ongeveer 4,5 voor de versterking van de Europese samenwerking en 5,2 miljard voor ontwikkelingssamenwerking.
- Nederland profiteert dit jaar voor het eerst van de al in 2005 toegezegde korting op de afdracht aan de Europese Unie en betaalt daardoor in 2009 bijna 3 miljard euro minder dan dit jaar.
- Het ministerie krijgt 0,84 miljard euro aan ontvangsten binnen, de bulk komt (705 miljoen) terug uit Brussel.
- Naar wederopbouw in landen als Sudan, Afghanistan en de Palestijnse gebieden gaat volgend jaar ruim 350 miljoen euro ontwikkelingsgeld.
- Onderzoek naar de beeldvorming over Nederland in vijftien landen. Het ministerie wil de zogenoemde 'publieksdiplomatie' van ambassades versterken. Ook ervaringen van de ambassades, zoals in Indonesië na het verschijnen van de internetfilm Fitna, worden gebruikt.
- Het kabinet trekt de komende drie jaar 12 miljoen euro uit voor het imago van Nederlands design, architectuur en mode in het buitenland.
- Buitenlandse Zaken zal uitdrukkelijk aandacht besteden aan het opbouwen van goede relaties met de nieuwe regering in de Verenigde Staten.
- Volgend jaar krijgen Nederlandse consulaten en ambassades via een nieuw Europees informatiesysteem beschikking over gegevens van visumaanvragen in andere Schengenlanden.

 

De hoofdpunten uit de begroting van het ministerie van Justitie

- Ruim 24 miljoen euro extra wordt gebruikt om jeugdcriminaliteit verder te bestrijden.
- Het aantal verkeersboetes neemt toe van 12,3 naar 12,8 miljoen, wat 40 miljoen euro meer oplevert.
- Er is 7 miljoen euro beschikbaar om identiteitsfraude onder gedetineerden en andere gestraften te bestrijden, onder meer met nieuwe apparatuur. De databank van de politie met vingerafdrukken (Havank) wordt vervangen.
- Er komt een handreiking om diefstal en andere vormen van criminaliteit op bouwplaatsen aan te pakken.
- Het aantal ongebruikelijke transacties neemt door een aanscherping van het meldbeleid naar verwachting toe van 214.000 tot 403.000.
- Ruim 112 miljoen euro wordt extra uitgetrokken om de kosten voor de toegenomen instroom van asielzoekers op te vangen.
- In het voorjaar komt er een regeling voor hooggekwalificeerde migranten. Als ze aan een topuniversiteit zijn afgestudeerd of gepromoveerd, kunnen ze hier een baan zoeken. Daar krijgen ze een jaar de tijd voor.

 

Een overzicht van de hoofdpunten uit het belastingplan

- Wie na zijn 62e jaar blijft doorwerken krijgt een fiscale bonus die afhankelijk is van het inkomen en in de jaren erna oploopt. De bonus blijft gelden als je na je 65e doorwerkt.
- De verhoging van het btw-tarief van 19 naar 20 procent gaat niet door.
- De inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting wordt met 899 euro verhoogd.
- De algemene heffingskorting wordt met 67 euro verlaagd.
- De combinatiekorting wordt met 70 euro verlaagd.
- De alleenstaande-ouderkorting wordt met 840 euro verlaagd.
- Er komt een BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto's.
- De ouderenkorting gaat met 19 euro omlaag.
- Voor auto's op aardgas moet evenveel motorrijtuigenbelasting worden betaald als voor benzine-auto's.
- De motorrijtuigenbelasting voor motoren gaat omhoog.
- Er komt een tweede verlaagd bijtellingstarief van 20 procent voor zuinige leaseauto's.
- Sportclubs hoeven geen schenkings- en successierecht meer te betalen over schenkingen en erfenissen.
- De verpakkingenbelasting wordt vereenvoudigd, het aantal tarieven daalt van zestien naar acht.

 

Een overzicht van de hoofdpunten uit de Miljoenennota

- De verhoging van de btw van 19 naar 20 procent gaat niet door.
- Wie na zijn 62e jaar doorwerkt, krijgt een fiscale bonus die jaarlijks oploopt. Wie na zijn 65e aan de slag blijft, houdt recht op een bonus.
- De WW-premie voor werknemers verdwijnt.
- De koopkracht stijgt gemiddeld met 0,5 procent.
- De economische groei bedraagt 1,25 procent, de inflatie 3,25 procent.- De rijksbegroting heeft volgens het kabinet een feitelijk overschot van 1,2 procent, het CPB hanteert 1,3 procent.
- 300 miljoen euro gaat structureel naar de vergoedingen aan ouders voor de kinderopvang.
- Er wordt 115,5 miljoen euro extra uitgetrokken voor de aanpak van probleemwijken.
- 112 miljoen komt beschikbaar voor de bekostiging van de toegenomen asielinstroom.
- De behandeling van dyslexie komt in het basispakket (28 miljoen).
- Er gaat extra geld naar de jeugdzorg, 100 miljoen voor de aanpak van wachtlijsten en 46 miljoen voor de komst van Centra voor Jeugd en Gezin.
- Voor glastuinbouw komt ruim 75 miljoen euro beschikbaar, waarvan 50 miljoen voor twee regelingen om beter met energie om te gaan in kassen.
- Om meer mensen te stimuleren mee te doen aan een inburgeringsprogramma trekt het kabinet 90 miljoen uit.