Allochtonen somber over Nederland

Icoon Algemeen nieuws Allochtonen in Nederland zijn somberder over hun leefklimaat dan de autochtonen. Dat blijkt uit een omvangrijke studie door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), welke onlangs werd gepubliceerd. De studie 'Allochtonen in Nederland' is in opdracht van het ministerie van Justitie gedaan.

Centrale vraag in de studie is: "Hoe verloopt de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving?" Aan de hand van diverse aspecten werd dit onderzocht, zoals bevolkingsgroei, woongenot, onderwijs, werk, inkomen en andere demografische kengetallen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de groei van de niet-westerse allochtone bevolking gedaald is naar 2,8%. Dit is het laagste percentage sinds 1996, wat vooral komt door een daling in het aantal asielzoekers. Het aantal gezinsvormende migranten alsmede de groei van de tweede generatie niet-westerse allochtonen bleef daarentegen onverminderd hoog. Turken vormen de grootste groep niet-westerse allochtonen, gevolgd door Surinamers en Marokkanen. In totaal wonen er per 1 januari 2004 1,4 miljoen westerse allochtonen en 1,7 niet-westerse allochtonen in Nederland.

Autochtonen zijn over het algemeen tevreden over hun woonsituatie, maar allochtonen niet. Vaak zijn ze woonachtig in kwalitatief mindere huizen, hebben minder kamer(s) per persoon en vinden de kwaliteit van de buurt minder. Gemeld dient te worden dat de ontevredenheid bij de tweede generatie afneemt ten opzichte van de eerste generatie. Dit komt vooral doordat de gezinsgrootte afneemt.

Met name over het onderwijs en de loopbaanmogelijkheden zijn allochtonen negatiever gestemd dan autochtonen. Het percentage allochtonen met een lagere opleiding is aanzienlijk groter en vaak doen zij hier langer over. 60% van de allochtonen is laag opgeleid, bij de autochtonen is dit 40%. Dit uit zich ook in de arbeidsparticipatie op de arbeidsmarkt, welke bij allochtonen lager is. Ook is het percentage werklozen in die groep hoger. Toch signaleert het CBS een trend, waarin met name steeds meer allochtonen van de tweede generatie hard werken aan hun loopbaan.

De inkomensverschillen tussen autochtonen en allochtonen zijn nog altijd groot te noemen. Zo heeft bijvoorbeeld een Turks of Marokkaans gezin met 1 kind een 30% lager inkomen dan een vergelijkbaar autochtoon gezin. Dit komt doorgaans door de lagere genoten opleiding. Bij 40% van de Marokkaanse gezinnen vormt een uitkering de belanrijkste inkomstenbron, bij autochtonen is dit 3%. Eind 2002 had 29% van de niet-westerse allochtonen in de leeftijdscategorie 15-64 jaar een bijstandsuitkering, vooral Turken en Marokkanen. Die instroom in de WAO neemt af, terwijl deze bij de WW toeneemt.

_
Het gehele onderzoek van het CBS, met veel meer details en wetenswaardigheden. (137 pagina's, te openen met acrobat reader)