'Urgentie en oplossingen ontbreken in Miljoenennota'

De Miljoenennota biedt onvoldoende perspectief om de uitdagingen in de land- en tuinbouw daadwerkelijk aan te pakken. De begroting van het demissionaire kabinet mist urgentie. LTO Nederland draagt concrete oplossingen voor de vijf grootste opgaven aan, die alsnog – door een demissionair of nieuw kabinet – moeten worden begroot voor 2022.

“We missen een gevoel van urgentie in deze Miljoenennota. De agrarische inkomens staan onder druk en de onzekerheid onder boeren en tuinders is groot. Er komen veel eisen terecht op het boerenerf: stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden en te huisvesten. Ons vakmanschap bij dier- en plantgezondheid wordt bekneld. Daar hebben onze ondernemers oplossingen voor. Maar Den Haag blijft achter,” aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

Aan de slag met voorstellen sector
Voldoende verdienvermogen staat aan de basis van een gezonde onderneming en is onmisbaar voor de verdere verduurzaming van de sector. Ondanks alle aandacht van de Tweede Kamer voor het onderwerp is de situatie in de agrarische sector de afgelopen jaren niet verbeterd.

Van der Tak: “Ik daag het kabinet en de Kamers uit nu echt aan de slag te gaan met de voorstellen vanuit de sector, en het komende jaar géén beleid te maken dat boeren en tuinders meer geld kost dan het oplevert.”

In een brief aan de Staten-Generaal doet LTO Nederland een aantal concrete voorstellen:

  • Investeer € 1 miljoen in pilots voor toekomstgerichte ketens om het verdienvermogen van boeren en tuinders te verbeteren.
  • Voorkom verdere vertraging in stikstofdossier en begroot al in 2022 € 1,7 miljard om uit de impasse te komen, in lijn met het breed gedragen plan Duurzaam Evenwicht.
  • Geef ondernemers de kans een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve aan te leggen, om schade door bijvoorbeeld extreem weer op te vangen.
  • Ga aan de slag met de zorgvuldige invoering van voedselkeuzelogo Nutri-Score, en laat boeren en tuinders bijdragen aan een gezonder eetpatroon en een volgend Preventieakkoord.
  • Faciliteer het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarin met waterschappen aan schoner en voldoende water en een betere bodem wordt gewerkt; en gebruik 10-punten plan Van mestbeleid naar bodembeheer in plaats van het onhaalbare, ontwrichtende en onbetaalbare 7e Actieprogramma
  • Biedt de land- en tuinbouw vanwege de seizoensproductie een uitzonderingspositie bij het beprijzen van flexibele contracten en laat arbeidsmigranten van buiten de EU voor een duur van maximaal 9 maanden toe.

De volledige brief is hier te lezen.