Steeds meer allochtonen in Nederland

Nederland telt op dit moment drie miljoen mensen van buitenlandse komaf, op 16,1 miljoen inwoners, zo wijst recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit. Meer dan de helft, 1,6 miljoen, van de allochtonen is van niet-Westerse komaf (Vooral Turken, Surinamers, Marokkanen, Antillianen en Arubanen).

Meerderheid jonge jeugd allochtoon

Het aantal allochtonen steeg de afgelopen jaren sterk, en zal ook de komende jaren fors stijgen, als gevolg van geboorte, gezinshereniging en huwelijken met een bruid uit het land van herkomst. Vooral het aandeel allochtone jongeren in Nederland is relatief groot: 60% van de kinderen in ons land is van buitenlandse afkomst. In vijf jaar tijd groeide het totaal aantal inwoners in ons land met ruim 3%; het aantal niet-westerse allochtonen nam in die tijd met 25% toe.

Vier grote steden

In de grote steden is ruim de helft van alle kinderen onder de vijftien jaar allochtoon en de komende jaren neemt dit aandeel toe. Uit CBS-prognoses blijkt dat de totale bevolking van Nederland tot 2015 toeneemt van 16,1 tot 17,2 miljoen. Het aandeel autochtonen groeit in die periode met 'slechts' 56.000 naar 13,2 miljoen. De grootste groei komt van de niet-westerse allochtonen (779.000) en de westerse allochtonen (273.000).

De allochtone bevolking concentreert zich vooral in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Onderling zijn echter grote verschillen. In Amsterdam en Den Haag maken Surinamers ongeveer een 30% uit van de groep allochtonen. In Utrecht zijn Marokkanen met 43% veruit de grootste groep. In Rotterdam en Den Haag wonen ook veel Antillianen en Arubanen.