Aantal werkenden neemt toe, uitkeringen af

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21.000 per maand toegenomen, meldt het CBS. In september hadden in deze leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 422.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 8.000 per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is met gemiddeld 6.000 per maand gedaald. UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 351.000 in september.

UWV: afname uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in september 2017 met ruim 11.000 af. Daarmee kwam het aantal WW-uitkeringen eind september uit op 351.000. Het aantal WW-uitkeringen daalde vooral onder mensen in de bouw en onder chauffeurs. Ten opzichte van een jaar geleden, september 2016, is het aantal WW-uitkeringen met 17,3 procent afgenomen. De daling ten opzichte van vorig jaar is vooral groot in de sectoren bouwnijverheid (-41,4 procent) en uitzendbedrijven (-28,2 procent).

In de periode januari tot en met september 2017 verstrekte UWV ruim 300.000 nieuwe uitkeringen. Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016. In alle beroepsrichtingen is een daling van het aantal nieuwe uitkeringen te zien. De sterkste daling is zien bij de verzorgenden (-38 procent), de bouwberoepen (-37 procent) en bij de chauffeurs (-30 procent). Ook daalt het aantal nieuwe uitkeringen in bijna alle sectoren, met uitzondering van de banken waar het aantal nieuwe uitkeringen gestegen is met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

Afname werkloosheid houdt aan
De daling van de werkloosheid hield in de afgelopen drie maanden gelijke tred met de gemiddelde daling in het afgelopen jaar. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden sterker toe dan gemiddeld in het afgelopen jaar. Dat het aantal mensen met betaald werk sterker stijgt dan het aantal werklozen daalt, komt doordat er ook mensen tot de arbeidsmarkt toe treden die eerder geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking. Dit aantal toetreders nam de laatste drie maanden relatief sterk toe.