FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van vrijdag 14 oktober 2022

Viroloog: verklein wereldwijd de veestapels, vermijd ziekten bij wilde dieren

Vaccineer pluimvee tegen vogelgriep en verklein wereldwijd de veestapels. Daarvoor pleiten Erasmus MC-hoogleraar Thijs Kuiken en bioloog Ruth Cromie in een redactioneel commentaar in het wetenschappelijk tijdschrift Science. De wetenschappers constateren dat maatregelen dringend nodig zijn omdat veeziekten steeds vaker overgaan op wilde dieren. Dat heeft verwoestende gevolgen voor de natuur.

De vogelgriep blijft zich uitbreiden, niet alleen onder pluimvee, maar vooral ook onder wilde dieren. De variant van de vogelgriep die al sinds 1996 de wereld over gaat, is zo’n 18 jaar geleden al overgegaan op wilde vogels. Sinds twee jaar treft het virus ook op grote schaal broedende zee- en watervogels in onder andere Nederland, Canada, Noorwegen en Zuid-Afrika. Inmiddels zijn ook zoogdieren als bruinvissen, zeehonden, vossen en een dolfijn doodgegaan aan de aviaire influenza.

Trend
"Deze sterfte past in een trend", zegt viroloog Thijs Kuiken van het Erasmus MC. Vogelgriep was oorspronkelijk een ziekte in de pluimveehouderij. "Steeds vaker breiden ziekten uit de veehouderij zich uit naar wilde diersoorten. Zo kwam het peste-des-petits-ruminants-virus, verwant aan het mazelenvirus bij mensen, eerst vooral voor onder schapen en geiten." Maar 6 jaar geleden stierven plots duizenden wilde antilopen in Mongolië aan het virus. De Afrikaanse varkenspest, in grote delen van de wereld verspreid door gehouden varkens, brengt nu bedreigde wilde varkensachtigen in Zuidoost Azië in gevaar. Hetzelfde ziet Kuiken gebeuren met bacteriën. De bacterie Mycoplasma gallisepticum, die uit de pluimvee industrie komt, doodt nu ook Noord-Amerikaanse vinken.

Ramp voor natuur
Deze opkomende infectieziekten zijn een probleem voor het vee, de economie en soms ook voor de gezondheid van mensen. Kuiken: "Daar staan we regelmatig bij stil. Waar we echter te weinig bij stil staan is dat de virussen ook een ramp zijn voor de natuur. Ze bedreigen de biodiversiteit. Naast het verdwijnen van leefgebieden, vervuiling en klimaatverandering, zijn veeziekten dus een serieus probleem geworden voor veel wilde diersoorten."

Het is hoog tijd dat landen wereldwijd maatregelen nemen om de natuur te beschermen tegen veeziekten, vindt Kuiken. Zo zouden veehouderijen kleiner moeten worden en de afstand tussen veehouderijen juist groter moeten worden. Ook zou het vervoer van dieren tussen landbouwbedrijven moeten worden beperkt. Landbouwhuisdieren moeten zo min mogelijk in contact komen met wilde soorten. In midden- en hoge-inkomenslanden zou de bevolking daarnaast meer plantaardige eiwitten moeten gaan eten. Op die manier wordt de afgeslankte veehouderij weerspiegeld door een vergelijkbare vermindering van de vraag naar vlees, zuivel en eieren.
Muteren

Volgens Kuiken is er in onze intensieve veehouderij ook te veel ruimte voor virussen om te muteren. Als een virus muteert kan een variant ontstaan die overgaat op mensen. Dan bedreigt het virus ook de volksgezondheid. "We maken het virussen nu dus veel te gemakkelijk."

Lees hier het artikel in wetenschappelijk tijdschrift Science (Engels).

300 miljoen euro extra voor onderzoek naar aanpak obesitas, dementie en kanker

De komende drie jaar trekt het kabinet 300 miljoen euro extra uit voor onderzoek naar de aanpak van drie volksziektes: dementie, obesitas en kanker. Dit laten de ministers Kuipers en Helder en staatssecretaris Van Ooijen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Kamer weten. Het geld wordt ingezet om de drie ziektes aan te pakken, maar ook om leefstijl en leefomgeving te bevorderen. Veel van deze ziektes hangen immers samen met een gezonde leefstijl en leefomgeving. Met het geld zet het kabinet in om de kans op het krijgen van deze ziektes of de kans op een ernstig ziekteverloop te verminderen.

Veel Nederlanders krijgen in hun leven te maken met obesitas, kanker of dementie en de verwachting is dat dit de komende jaren steeds meer wordt. Al deze ziektes hebben een grote impact op de gezondheid van mensen en op hun omgeving. Daarom is naast een goede behandeling van deze volksziektes, vooral het voorkomen ervan belangrijk.

Gezondheid wordt beïnvloed door veel factoren. Er zijn persoonsgebonden factoren zoals overgewicht, leefstijlfactoren zoals roken en drankgebruik, en leefomstandigheden zoals de luchtkwaliteit in een woonplaats. Deze factoren komen ook terug als gekeken wordt naar de risicofactoren voor kanker, obesitas en dementie.

Op het gebied van obesitas, dementie en kanker wordt al veel gedaan. Zo is er het Nationale Preventieakkoord, de Nationale Dementiestrategie, zijn er bevolkingsonderzoeken naar verschillende vormen van kanker en geneesmiddelenonderzoek. De 300 miljoen euro voor het onderzoek komt boven op de inzet die er al is.

Leefstijlcoalitie
De inzet van het geld richt zich in de komende drie jaar op het inbedden van leefstijl als behandeling in of vanuit de curatieve zorg. Hiervoor moeten alle onderdelen in de zorg worden ingezet. Het ministerie van VWS ondersteunt daarom de oprichting van een leefstijlcoalitie. Deze zal zich onder andere richten op een landelijke kennisstructuur, het opzetten van een groot onderzoeksprogramma en de verankering van leefstijl als onderdeel van de opleiding van zorgprofessionals.

Kabinet neemt aanbevelingen Remkes over

Het kabinet omarmt de denklijnen en de aanbevelingen uit het rapport ‘Wat wel kan – uit de impasse en een aanzet voor perspectief’ van de heer Remkes. Dit betekent dat er gewerkt wordt aan een korte termijn aanpak voor vergunningverlening en een landbouwakkoord met richtinggevende afspraken over de toekomst van de landbouw. In de gebiedsprocessen leggen we vervolgens de puzzels om onder andere de natuurdoelen te realiseren. Voor de korte termijn ligt er prioriteit bij het legaliseren van de PAS-meldingen. De ministerraad heeft ingestemd met toezending van deze eerste reactie van het kabinet op het rapport aan de Tweede Kamer.

Op verzoek van de Tweede Kamer is de heer Remkes gevraagd om de gesprekken te leiden, na onrust breed in de samenleving. “Ik wil dat boeren zich weer gewaardeerd voelen. Als overheid hebben we veel werk te doen om het vertrouwen te herstellen. Boeren zorgen voor een vitaal platteland en dragen naast de voedselvoorziening ook zorg voor de natuur. Ik wil samen met hen aan de slag voor een duurzame toekomst voor de landbouw,” aldus minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het kabinet wil de kwaliteit van natuur, water, milieu en klimaat verbeteren, maar ook dat er een goede toekomst is voor de agrarische sector. De natuur moet aantoonbaar verbeterd en tegelijkertijd moeten ook vergunningen verstrekt worden, voor woningbouw en infrastructuur bijvoorbeeld. Nederland moet van het slot af. Het kabinet blijft – conform het advies van Remkes – vooralsnog sturen op het halen van de stikstofdoelen in 2030, met ijkmomenten in 2025 en 2028. “We willen de constructieve gesprekken die de afgelopen zomer onder zijn leiding zijn gevoerd voortzetten. We zoeken meer dan voorheen de samenwerking actief op om tegenstellingen te overbruggen en te verenigen. Vertrouwen herstellen kost tijd, dat realiseren wij ons. Dit advies is dé kans om een nieuwe start te maken op weg naar de goede balans tussen economie en natuur. Want boeren, en zeker ook jonge boeren, hebben een toekomst in Nederland”, aldus minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof.

Piekbelasters
Eén van de adviezen van de heer Remkes is het gericht en versneld wegnemen van de emissies van 500 - 600 zogenoemde piekbelasters. Op deze manier worden er zo min mogelijk ondernemingen geraakt en kan ruimte worden gecreëerd voor onder andere PAS-melders. Remkes adviseert om hen voorrang te geven als het gaat om de inzetbare stikstofruimte die afkomstig is van de piekbelasters. Op deze manier wordt immers recht gedaan aan de positie van PAS-melders. Het kabinet wil als het gaat om de piekbelasters, met ondernemers uit diverse sectoren een gefaseerde aanpak bespreken. Deze gesprekken – op basis van vrijwilligheid - gaan in eerste instantie over het aanpassen of verplaatsen en pas daarna over het vrijwillig op- of uitkopen van een bedrijf. Het kabinet realiseert zich dat dit traject grote impact heeft en vindt het door Remkes genoemde tijdpad van 1 jaar ambitieus. Mede daarom wil het kabinet zo snel mogelijk een regeling vormgegeven. Het ministerie van LNV wil dit samen met de sector en provincies oppakken.

Landbouwakkoord
Het kabinet wil – zoals Remkes ook aanbeveelt - de denklijnen van het rapport samen met de sector uitwerken tot een duidelijke en stabiele koers. Doel is een meerjarige aanpak voor de landbouw en het bieden van ondersteuning om op deze manier toe te werken naar kringlooplandbouw.

Dit moet richting geven aan de toekomst van de agrarische sectoren, inclusief de bijdrage die de ketenpartijen leveren. Het akkoord vormt daarmee een belangrijke basis voor toekomstig landbouwbeleid. Hierbij zijn het rapport van de heer Remkes en het coalitieakkoord het uitgangspunt.

Het kabinet wil de gesprekken die onder leiding van de heer Remkes zijn gemaakt voortzetten. Dat vraagt een verantwoordelijkheid van iedereen om actief deel te nemen en om naar elkaar te luisteren, botsende belangen te bespreken en te werken aan gezamenlijke oplossingen. Ook belanghebbende andere partijen, zoals natuurorganisaties, maken hier onderdeel vanuit.

Vervolg
Het kabinet wil zo snel mogelijk aan de slag. Het Rijk pakt haar rol en verantwoordelijkheid. In november komt er een Kamerbrief met de hoofdlijnen voor de toekomst van de landbouw. Dit bevat de basis voor het landbouwakkoord, waarvan het streven is deze in het eerste kwartaal 2023 te sluiten. Ook over de wijze waarop nadere invulling wordt gegeven over de aanpak van de piekbelasters wordt de Tweede Kamer in november geïnformeerd.

In november 2022 komt ook een Kamerbrief met de landelijke doelstellingen in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) op het gebied van klimaat, water en natuur. Uiterlijk in januari 2023 zullen deze richtinggevende provinciale doelstellingen en keuzes worden vastgesteld, om na het aanleveren van de gebiedsprogramma’s op 1 juli 2023 definitief te worden gemaakt.

Acteur Robbie Coltrane (72), Hagrid uit Harry Potter, overleden

Acteur Robbie Coltrane, die Hagrid speelde in de Harry Potter-films, is op 72-jarige leeftijd overleden. In een verklaring bevestigde zijn agent Belinda Wright dat de acteur in een ziekenhuis in Schotland is overleden.

Zij beschreef Coltrane als een "uniek talent" en voegde eraan toe dat zijn rol als Hagrid "kinderen en volwassenen over de hele wereld vreugde bracht".

"Voor mij persoonlijk zal ik hem herinneren als een loyaal persoon. Naast een geweldige acteur was hij bijzonder intelligent, briljant geestig en na 40 jaar trots te zijn geweest om zijn agent te worden genoemd, zal ik hem missen."

Coltrane laat zijn kinderen Spencer en Alice, hun moeder Rhona Gemmell en zijn zus Annie Rae achter.

De acteur was actief sinds eind jaren 70, maar bij het grote publiek is hij voornamelijk bekend van zijn rol als de halfreus Rubeus Hagrid in de Harry Potterfilms. De naam Hagrid komt van het Oudengelse woord 'hagridden', wat betekent: 'een nacht vol nachtmerries'.

Anthony Robert McMillan, zoals hij eigenlijk heette, was op dat moment al een gevierd acteur. Hij speelde eerst vooral op de Britse televisie, en later ook in grote bioscoopfilms, zoals in de twee James Bondfilms GoldenEye (1995) en The World Is Not Enough (1999) en Ocean's Twelve (2004).

Maar liefst drie keer won hij een BAFTA, de Britse tegenhanger van de Oscars. In 2006 werd hij geridderd voor zijn grote verdiensten voor de Britse film- en televisiewereld.

 

 

Dead Space remake uitgebreid in beeld

Electronic Arts heeft een paar dagen geleden al de eerste gameplay van Dead Space onthuld, maar nu is er ook een veel uitgebreider filmpje dat de game uitgebreid laat zien. De video toont een goed stuk van hoofdstuk 3 en senior producer Philippe Ducharme bespreekt uiteraard alle grafische verbeteringen die er met deze remake zijn doorgevoerd.

De remake sleutelt ook aan het design van het ruimteschip. Je hoeft niet meer enkel de tram te gebruiken om tussen verschillende gebieden te gaan. Het is ook mogelijk om het schip te verlaten en via andere ingangen buiten in de ruimte weer naar binnen te gaan.

Dead Space plaatst spelers in de schoenen van Isaac Clarke, een doorsnee-technicus op een routinemissie om een enorm ruimteschip, de USG Ishimura, te repareren. Echter, aan boord van de Ishimura wacht een levende nachtmerrie. De bemanning van het schip is afgeslacht en geïnfecteerd door een buitenaardse plaag, en Isaacs partner Nicole is ergens aan boord verdwaald. Alleen en gevangen, met alleen zijn gereedschap en zijn vaardigheden, moet Isaac vechten om te overleven. Dit doet hij niet alleen tegen angstaanjagende monsters genaamd Necromorphs, maar ook tegen zijn eigen afbrokkelende geestelijke gezondheid.

Dead Space is vanaf 27 januari 2023 verkrijgbaar en nu al te reserveren voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc (EA App, Steam en Epic Games Store).

Pokemon Scarlet & Violet introduceert Bellibolt

Game Freak onthult langzaam een aantal nieuwe Pokemon voor Pokemon Scarlet & Violet. Vandaag is Bellibolt aan de beurt. Bellibolt is een kikker-achtige Pokemon en een elektrisch type. Het heeft een eigen vaardigheid genaamd 'electromorphosis'. Als Bellibolt wordt aangevallen laadt zijn buik op en is zijn volgende elektrische aanval sterker.

Pokemon Scarlet & Violet komt op 18 november uit voor de Nintendo Switch.

Sonic Frontiers trailer toont vechtsysteem

Sonic Frontiers gooit de Sonic-formule op de schop. De game doet dat niet alleen met de open speelgebieden, maar ook met het vechtsysteem. Wist je bijvoorbeeld dat je een heuse parry-vaardigheid hebt waarmee je vijanden kunt counteren? Verder zijn er ook RPG-elementen zoals levels en een skill tree.

Wij zijn in ieder geval nieuwsgierig of dit spel weet te verrassen. Sonic Frontiers komt op 8 november uit voor alle consoles en pc.

De PlayStation Plus Extra- en Premium-games van oktober

Sony heeft de PlayStation Plus Extra- en Premium-games van oktober bekendgemaakt. De games zijn vanaf 18 oktober voor abonnees beschikbaar. Deze maand worden vooral een hoop Assassin's Creed, Yakuza en Dragon Quest-games toegevoegd. Bekijk de hele lineup hieronder.

PlayStation Plus Extra:

PS5:
Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition
The Medium

PS4:
Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition
Assassin’s Creed Odyssey
Dragon Quest Builders
Dragon Quest Builders 2
Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below
Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition
Inside
Naruto to Boruto: Shinobi Striker
Assassin’s Creed Chronicles: China
Assassin’s Creed Chronicles: India
Assassin’s Creed Chronicles: Russia
Assassin’s Creed III Remastered
Assassin’s Creed Syndicate
Hohokum

PlayStation Plus Premium

Yakuza 3 Remastered
Yakuza 4 Remastered
Yakuza 5 Remastered
Limbo
Ultra Street Fighter IV
Castlevania: Lords of Shadow
Everyday Shooter

Dierenarts veroordeeld voor aanranden assistentes

De rechtbank veroordeelt een 61-jarige man uit Wageningen voor het aanranden van meerdere assistentes in een dierenkliniek. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Daarbij moet de man een taakstraf van 240 uur verrichten. Verder moet de man de slachtoffers schadevergoeding betalen.

De rechtbank veroordeelt de man voor aanranding, omdat hij jarenlang tijdens zijn werk als dierenarts 4 assistentes meerdere keren aan de borsten heeft aangeraakt met seksuele intenties. Zij stonden samen met hem op spreekuur en de aanrakingen gebeurden in de meeste gevallen terwijl de man een grote hond onderzocht en de assistente die grote hond tegen zich aanhield.

De man maakte misbruik van zijn gezagspositie, status, rol en verantwoordelijkheid als werkgever, dierenarts en collega. Alle slachtoffers kampen met psychische problematiek als gevolg van het strafbare handelen van de man. 

Bij het opleggen van de straf houdt de rechtbank rekening met het feit dat de man voor zijn handelen geen enkele verantwoordelijkheid neemt. Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat hij niet eerder voor soortgelijke zaken is veroordeeld. De rechtbank legt daarom een taakstraf van 240 uur op en daarbij – als stok achter de deur – een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk. Voor het voorwaardelijk strafdeel geldt een proeftijd van 2 jaar. 

Tot slot wijst de rechtbank aan alle 4 slachtoffers een schadevergoeding toe voor de psychische schade en zorg- en reiskosten. 

Klimaatdebielen gooien tomatensoep over van Goghschilderij de Zonnebloemen

Ja, debielen ja.

Deze compleet gestoorde staatslijpo's besluiten met hun geverfde kuttenkoppen tomatensoep over de zonnebloemen van Van Gogh te smijten en zich aan de muur vast te lijmen. Waarom? Omdat ze tegen olie zijn. Ja, echt.

Wat mij betreft hardhandig lostrekken, vervolgen voor vernieling, vandalisme en alles wat je nog meer aan ze kunt pinnen EN de volledige restauratie van het schilderij en ALLE kosten (ook die van politieinzet e.d.) op ze verhalen.  Dit soort lijpo's stopt niet totdat blijkt dat ze er niet zomaar mee wegkomen.

En ze hebben er ook nog wat over te janken in hun dramatische, hysterische kutgekrijs. Iets over soep en mensenlevens, geen idee. Opsluiten en sleutel wegkeilen.

Jamaica doet het uitzenden van muziek over drugs en wapens in de ban

Jamaica heeft het uitzenden van muziek en video's die criminele activiteiten verheerlijken verboden. Muzikanten zoals Grammy Award-winnaar Stephen 'Di Genius' McGregor hebben kritiek geuit op het verbod en noemden de maatregel ineffectief.

Dit besluit van de Onafhankelijke Commissie voor Radio en Televisie gaat over fatsoen en normen, zei de verantwoordelijke minister, Robert Morgan. Het beperkt niet de vrijheid van meningsuiting.

De toezichthoudende autoriteit verbood onder meer het uitzenden van liedjes en clips over drugsgebruik of illegaal wapenbezit. Deze inhoud zou de indruk kunnen wekken dat misdaad een geaccepteerd onderdeel is van de Jamaicaanse cultuur en dat is ongewenst. De teksten zouden ook criminaliteit onder jongeren kunnen 'normaliseren'. Jamaica heeft al jaren een van de hoogste moordcijfers ter wereld.

Lavreysen en Hoogland sprinten naar goud en zilver op WK baanwielrennen, brons Eefting

Op de Parijse wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines is de tweede avondsessie van het wereldkampioenschap baanwielrennen afgewerkt. Dit keer leverde dat Nederlands goud op, maar daar bleef het voor de oranje ploeg niet bij.

Ploegenachtervolging mannen
Groot-Brittannië en Italië maakten er een geweldige finale van: Ethan Hayter, Oliver Wood, Ethan Vernon en Daniel Bigham tegen Simone Consonni, Filippo Ganna, Jonathan Milan en Manlio Moro. De Britten begonnen sneller, maar de Italianen kwamen zeer dicht in de buurt, hoewel het nét niet genoeg was: 3:45,829 voor de gouden Britten, tegen 3:46,033 voor de Italianen. Denemarken won met Tobias Hansen, Carl-Frederik Bevort, Lasse Norman Hansen en Rasmus Pedersen het brons door Australië overtuigend te verslaan: 3:46,721 tegen 3:48,127 minuten.

Individuele sprint vrouwen
Het toernooi werd tot en met de kwartfinales afgewerkt en zowel Hetty van der Wouw als Laurine van Riessen zaten er nog in. Voor Van der Wouw eindigde het daar: ze verloor met 2-0 van de Duitse Emma Hinze. Van Riessen deed het tegenovergestelde: ze won met 2-0 van Pauline Grabosch, eveneens uit Duitsland. De derde Duitse, Lea Friedrich, staat in de andere halve finale tegenover thuisfavoriete Mathilde Gros.

Afvalkoers vrouwen
Mylene de Zoete reed een uitstekende koers, maar was nét te vroeg leeg om voor de medailles te strijden: als vier na laatste haakte ze af, dus werd ze vijfde. Lea Lin Teutenberg uit Duitsland ging er vervolgens af, gevolgd door Jennifer Valente. De Amerikaanse kreeg zo het brons, terwijl de Belgische Lotte Kopecky veel te frisse benen had voor Rachele Barbieri uit Italië en zo het goud veroverde.

Keirin mannen
Met Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen had Nederland twee troeven in de finale - Tijmen van Loon ging er in de herkansingen uit. Met meer dan twee ronden te gaan opende Lavreysen volle bak de aanval en alleen Hoogland kon een beetje volgen. Meer zat er ook niet in: Lavreysen was oppermachtig en pakte zeer indrukwekkend het goud, voor Hoogland en de Colombiaan Kevin Quintero.

Scratch mannen
Een echte aanval kwam er lange tijd niet, tot Moritz Malcharek het bal opende. De Duitser werd bijgehaald en van achteruit kwam Roy Eefting naar voren, maar het was Dylan Bibic die verrassend de allersnelste benen had: goud voor de Canadees, voor de toch ook wel verrassende Japanner Kazushige Kuboki, die de Nederlander Eefting in de laatste meters terug naar het brons verwees.

Ploegenachtervolging vrouwen
Ook hier was het Italië tegen Groot-Brittannië in de finale: Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza en Vittoria Guazzini tegen Neah Evans, Josie Knight, Anna Morris en kopvrouw Katie Archibald, wiens echtgenoot twee maanden geleden in zijn slaap plotseling overleed. De Italiaanse dames begonnen erg sterk en hielden dat goed vol voor goud in 4:09,760 minuten, voor de 4:11,369 van de Britse ploeg. Brons was er voor Marion Borras, Clara Copponi, Valentine Fortin en Victoire Berteau uit Frankrijk, die met 4:10,774 te sterl waren voor Australië (4:13,866).

Nederland deed het ook uitstekend: de jonge ploeg met Daniek Hengeveld, Maike van der Duin, Mylene de Zoete en Marit Raaijmakers eindigde uiteindelijk op een alleszins respectabele vijfde plek.

Consumentenbond: 'Eneco mag terugleververgoeding niet verlagen'

De consumentenbond is van mening dat Eneco de vergoeding voor stroom die consumenten terugleveren aan het net niet mogen verlagen als klanten een vast energiecontract hebben. De consumentenbond eist het terugdraaien van de eerderaangekondigde verlaging. Zo meldt het AD

Eneco liet begin september weten de vergoeding voor 'teruggekeerde stroom' aan mensen met zonnepanelen te verlagen van 0,56 euro per kilowattuur naar 0,09 euro per kilowattuur. Het energiebedrijf stimuleerde afgelopen jaren mensen tot de aanschaf van zonnepanelen door het reguliere stroomtarief te hanteren voor de teruggeleverde stroom die klanten zelf niet gebruikten. Maar nu zonnepanelen op steeds meer daken verschijnen vindt Eneco een gelijke terugleververgoeding niet meer nodig. 

'Alcoholvrije drank risicovol voor jongeren door smaakgewenning'

Onderzoeksinstituut Trimbos is niet zo blij et de opmars van alcoholvrije dranken. Niet alleen op het gebruik ervan, ook de marketing van alcoholvrije dranken baart het instituut zorgen. Vooral als het gaat om jongeren. Meer hierover bij  WNL

Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar de psychische gezondheid in combi met het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Zij zien bij jongeren een aantal zorgwekkende ontwikkelingen wat betreft alcoholgebruik. “In de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar heeft de helft wel eens alcohol gedronken en een op de vijf doet al aan binge drinken”, zegt Carmen Voogt van Trimbos-instituut bij Stand van Nederland

Het probleem van alcoholvrije dranken is dat het meestal niet wordt gebruikt als alternatief, maar dat het naast alcohol wordt gedronken. Daarnaast kunnen jongeren “door het drinken van alcoholvrije dranken al wennen aan de smaak van alcohol”, stelt Voogt. Met als gevolg dat zij eerder de overstap zullen maken naar het drinken van wel alcohol houdende dranken en “dat is een onwenselijke situatie”.

“Het drinken van alcoholvrije dranken kan alcoholgebruik normaliseren”, volgens Voogt. “Omdat alcoholvrije dranken op nieuwe plekken en nieuwe tijdstippen wordt gedronken, waar anders geen alcohol wordt gedronken. Bijvoorbeeld tijdens de lunch of zelfs tijdens het autorijden.”

Amsterdam maakt 400.000 euro vrij voor sportclubs

Sportclubs in de stad Amsterdam die het moeilijk hebben kunnen vanaf nu subsidie aanvragen bij de gemeente, zo schrijft AT5. Het college heeft in totaal 400.000 euro vrijgemaakt om sportclubs die het sinds de coronapandemie lastig hebben te steunen. Per vereniging kan maximaal 5.000 euro worden aangevraagd. 

Volgens de gemeente staan veel sportverenigingen sinds de coronacrisis onder druk door minder inkomsten en het dalen van het aantal leden, daarnaast wordt het voor de clubs ook steeds lastiger om genoeg vrijwilligers te vinden. Om sportclubs die dat is overkomen te steunen heeft het college de tijdelijk subsidieregeling verstrekt. Tot 18 december kunnen verenigingen zich inschrijven voor de regeling. 

Lees meer bij AT5.

Postzegel gaat meer dan 1 euro kosten

PostNL heeft zijn nieuwe prijzen bekend gemaakt voor het versturen van post. De nieuwe prijzen vallen binnen de marge die PostNL krijgt van de overheid om de tarieven aan te passen. Dit jaar bleven de tarieven gelijk met die van vorig jaar. Reden van de tariefwijzigingen is met name de vermindering van postvolumes. Ook de inflatie en hogere kosten spelen een rol in deze wijziging.

De postzegel gaat van €0,96 naar €1,01, brieven naar het buitenland krijgen een basistarief van €1,65 wat €1,55 was. Pakketjes versturen in het binnenland zal €6,95 gaan kosten, 20 cent meer dan nu. Bij de PostNL punten zal de frankering met 40 cent omhoog gaan, naar €7,65. De decemberzegels, verkrijgbaar vanaf 14 november, zijn dit jaar €0,91, 5 cent goedkoper dan de reguliere postzegel.

Zomaar een aantal postzegels
Zomaar een aantal postzegels (Foto: Pixabay)

Vogelgriep vastgesteld in Nieuwleusen

In Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, provincie Overijssel) is op een vleeskuiken ouderdierenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 60.000 vleeskuiken ouderdieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone bevindt zich één pluimveebedrijf dat op vogelgriep wordt onderzocht door de NVWA. In de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 31 andere bedrijven met pluimvee. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.

Vervoersverbod
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen
Sinds 5 oktober 2022 is de landelijke ophok- en afschermplicht van kracht. De ophokplicht geldt voor houders van commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft. De afschermplicht betekent dat deze houders verplicht zijn de genoemde dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan.

Random Pics van de Dag #755

Elke dag (nou ja, zoveel mogelijk) een dosis plaatjes en memes. Random.

Grappig, mooi, bizar, interessant of compleet WTF?!?! Alles kun je hier tegenkomen.

En weet je een onderschrift bij een bepaalde foto? Zet het in de comments (die staan op de laatste pagina!)

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

FOK! Wat een weer: druppeltjes hier, druppeltjes daar.

herfstbanner

Daar zijn we weer!

Het was gister niet droog, zoals verwacht. Aan de kust viel de meeste neerslag met 14 mm in Voorschoten. Enkel Lopik meldt geen neerslag. Landinwaarts viel er minder neerslag, op veel plekken minder dan 2 mm. De temperatuur lag met 14 a 15 graden overal wel gelijk. Er zijn nog enkele buitjes te vinden in het binnenland maar heel veel stelt dat niet voor.

De vooruitzichten:

Vanochtend is het overwegend bewolkt en (mot)regent het van tijd tot tijd. Plaatselijk komt mist voor. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden.

Vanmiddag is het bewolkt en valt er soms regen of motregen. Later in de middag komen er in het westen enkele opklaringen voor. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 14°C. De zuidelijke wind is zwak tot matig.

Vanavond is het overwegend bewolkt met vooral in het zuiden en oosten plaatselijk nog motregen. Er is landinwaarts weinig wind, aan zee komt de wind uit het zuidwesten en is matig. (Bron: KNMI)

De Primeurman was erg blij met de gevallen neerslag. (Foto: Stephan5)
De Primeurman was erg blij met de gevallen neerslag. (Foto: Stephan5)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Dan kom je 'm vanzelf tegen!

Waarschuwingsniveau ebola omhoog

In enkele regio’s in Oeganda waar ook vaak toeristen komen is er een ebola-uitbraak. Het RIVM vraagt daarom medisch professionals om alert te zijn bij Oegandareizigers op klachten die zouden kunnen passen bij ebola en vragen om diagnostiek ter uitsluiting of bevestiging. Ook reizigers die terugkeren uit deze gebieden wordt geadviseerd om alert te zijn op klachten die passen bij ebola. De kans op patiënten met deze ziekte blijft echter klein.

Fase 2
Voor ebola gelden verschillende opschalingsfases. Hierdoor weten zorgmedewerkers die betrokken kunnen zijn bij een mogelijke patiënt in Nederland beter waar zij aan toe zijn. Voor ebola geldt sinds vandaag fase 2. Dit betekent dat er ergens op de wereld een uitbraak is, waarbij er een reële kans is op een patiënt in Nederland. De kans is reëel, maar blijft klein.

Uitbraak Oeganda
Op 20 september meldden het Oegandese ministerie van Volksgezondheid en de WHO (World Health Organization) dat er in Oeganda een ebola-uitbraak was. Sinds de uitbraak stelden artsen bij 54 mensen de ebola vast, waarvan 19 mensen overleden. Daarnaast zijn er 20 waarschijnlijke ebolasterfgevallen onder individuen die zijn gestorven voordat er een monster is afgenomen. Bij deze groep werden tot nu toe meer dan 1000 contacten gevonden.

Districten
Mensen raakten besmet in de districten Mubende, Bunyangabu, Kyegegwa, Kasanda en Kagadi. Vooral in de regio Bunyangabu komen veel toeristen die Oeganda bezoeken. Iedereen die naar deze gebieden reist, wordt dringend aangeraden om geen bushmeat te eten, geen dieren aan te raken en contact met (mogelijke) patiënten of overleden personen te voorkomen. Houd daarnaast de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten voor het actuele reisadvies.

Klachten
Ebola is een virale hemorragische koorts waar mensen erg ziek van worden. De ziekte begint vaak met koorts, hoofdpijn en spierpijn, maar kan overgaan tot bloedingen in het lichaam. Uitbraken vonden plaats in Afrika, zoals in Congo in 2018-2019 en in West-Afrika in 2014-2015. Bij deze uitbraken overleed ongeveer de helft van de mensen die besmet raakte met het virus.

Bent u de afgelopen 3 weken in Oeganda geweest en heeft u klachten, zoals koorts, spierpijn of hoofdpijn? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts om uw klachten en reis naar Oeganda te bespreken. Uw huisarts kan eventueel overleggen met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Kale en tandeloze man gesnapt met rugtas vol tandpasta en haargel

Geen tanden  in zijn mond en geen haar op zijn hoofd hebben, en toch was een Amsterdammer (50) op pad met een rugtas vol tandpasta en haargel. De Apeldoornse politie deed de ontdekking woensdagavond nadat ze op een melding afkwamen.

Bij het doorzoeken van de man zijn rugtas troffen agenten vier tubes haargel aan en maar liefst negen tubes tandpasta. De spullen zijn vermoedelijk van diefstal afkomstig. Wat de Amsterdammer deed in Apeldoorn is niet bekend, wel was de man flink onder invloed van alcohol en drugs, zo schreef de politie op Instagram.

Laatste reviews en specials
special
Random Pics van de Dag #1116
special
Random Pics van de Dag #1115
special
Random Pics van de Dag #1114
review
Doctor Who - The Star Beast: de Doctor is terug in een nostalgisch, maar toch vernieuwend, avontuur
special
Random Pics van de Dag #1113
review
iPhone 15 Plus
©FOK.nl e.a.