LTO: Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremisme

LTO Nederland en POV hebben woensdag met minister Carola Schouten (LNV) over de gebeurtenissen in Boxtel gesproken. De bezetting van een varkensstal door een internationale groep dierextremisten bracht dieren in gevaar, heeft een grote impact op de ondernemer, en zorgt voor onrust, angst en verontwaardiging onder boeren.

De sector voelt zich gesteund door brede maatschappelijke steun voor de boerenfamilie in Boxtel. Ook minister Schouten veroordeelde de aanval op de Nederlandse landbouw. Dat neemt niet weg dat de zorg en angst onder boeren groot is.

Schade verhalen en snelrecht toepassen
LTO Nederland en POV pleiten daarom voor een lik-op-stuk beleid tegen dit soort extremistische acties. In het gesprek met de minister is daarom gevraagd bij dit soort acties gebruik te maken van snelrecht. Daarnaast moet wat LTO Nederland en POV betreft de economische (vervolg)schade die aan ondernemers, zoals de varkensboer in Boxtel, wordt berokkend op de daders worden verhaald. De overheid dient hiervoor garant te staan zodat noch de ondernemer, noch de sector hiermee wordt belast.

Hard optreden tegen extremisten
LTO Nederland en POV blijven er bovendien op hameren dat de overheid de dreiging van dierextremisme serieus moet nemen. Er moet meer prioriteit worden gegeven aan het monitoren, screenen en onderzoeken van deze groeperingen. En er moet in voorkomende gevallen stevig worden opgetreden. Als er niet hard tegen illegale acties wordt opgetreden dan is dat een signaal dat eigenrichting wordt getolereerd. Dat is een ontzettend gevaarlijke gedachte. Boeren moeten erop kunnen vertrouwen dat ze veilig zijn in hun eigen huis en stal, en op hun erf.

Minister Schouten heeft aangegeven de angst die er leeft serieus te nemen. LTO Nederland en POV roepen hun achterban dan ook op om de rust te bewaren en niet op de provocaties van extremisten in te gaan. Bij (een vermoeden van aanstaande) illegale acties wordt opgeroepen direct de politie te bellen. Boeren, dieren en de maatschappij zijn niet gebaat bij escalatie.

Vervolg
Naar aanleiding van de potentiële risico’s voor de diergezondheid die de bezetting in Boxtel met zich meebracht heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten dat het bedrijf voorlopig op slot gaat en er verscherpt wordt gemonitord op mogelijke insleep van ziektekiemen. Het veterinaire risico is door het ministerie als laag beoordeeld en er worden op dit moment geen aanvullende maatregelen nodig geacht. De sector zal direct met het ministerie over eventuele andere stappen in overleg treden op het moment dat daar aanleiding toe is. Op korte termijn vindt er een vervolggesprek plaats met minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie & Veiligheid.