Swordstone, Guus de Jong, Peter-Vincent Schuld en Mr. Luc Verkoren versus FOK!

25 mei 2008,
 
Geachte heer Verkoren,
 
Onlangs ontving ik van u een laatste sommatie om 960 euro te voldoen tbv een foto van fotograaf Guus de Jong welke door een gebruiker op ons forum is geplaatst.
Ik wil u wijzen op de uitspraak van de rechter in de zaak Willem-Alexander tegen Martijn.org, waarin de rechter in zijn uitspraak stelt
 
"Gedaagde biedt met haar forum weliswaar een podium voor members, ook voor het plaatsen van foto's, maar zij heeft zelf de portretten niet geplaatst en in zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat het aanstonds voor gedaagde kenbaar is, dan wel moet zijn, dat met die plaatsing het auteursrecht van een derde wordt geschonden. Het gaat te ver om van een eigenaar of beheerder van een website, dus ook van gedaagde, te verlangen dat zij op voorhand de op het forum te plaatsen stukken, of dit nu teksten zijn, foto's of andere werken, op schending van auteursrechten van derden onderzoekt.  Dat geldt ook voor de hier besproken foto, die zich niet onderscheidt van andere foto's die met toestemming van de auteursrechthebbende, althans zonder diens bezwaar, gepubliceerd plegen te worden. Wel is de eigenaar of beheerder van een website gehouden op eerste aanmaning, zodra hem door mededeling van de auteursrechthebbende bekend wordt dat op zijn website een publicatie in strijd met een auteursrecht plaatsvindt, die publicatie op zijn website te beëindigen. Aan die verplichting heeft gedaagde, naar zij voldoende aannemelijk heeft gemaakt, voldaan. Van het schenden van het auteursrecht door gedaagde door openbaarmaking van de bewuste foto op het forum van de website is daarom geen sprake."
 
De hele uitspraak vindt u op http://www.solv.nl/nieuws_docs/3602Vzr_Rb_Amsterdam_011107__Martijn_.doc
De foto in kwestie is door een van onze gebruikers (xxxxxxx) geplaatst als link vanaf http://www.vijftigplusser.nl/pictures/50_plus-26-890-2504071344-johan_cruijff_cruyff.jpg alwaar de foto nog steeds te vinden is.  Ons is nimmer verzocht gegevens van deze gebruiker te verstrekken, terwijl deze gebruiker degene is die vermeend inbreuk op auteursrecht heeft gepleegd.
 
Op eerste aanmaning, de brief die door mij op 14-4 is ontvangen, is de foto direct door ons verwijderd.  Hetgeen ook aan de heer Peter Vincent Schuld van stichting Swordstone, alsmede per e-mail aan de fotograaf Guus de Jong kenbaar is gemaakt via e-mail op 14 april j.l.
Die mail vindt u hieronder:
 
"tav Swordstone: Peter-Vincent Schuld en Guus de Jong,

Geachte heer Schuld en heer de Jong,

Op dd maandag 14-4-2008 ontving ik van u een schrijven met betrekking
tot vermeend inbreuk op auteursrecht via onze website forum.fok.nl.
Uit nader onderzoek blijkt dat het gaat om een door een eindgebruiker
middels onze site openbaar gemaakte foto.  Deze is meteen na ontvangst van
uw brief verwijderd, conform de wettelijk geldende bepalingen en meest
recente jurisprudentie omtrend aansprakelijkheid van site-eigenaren met
betrekking tot discussieplatforms.  De foto is geplaatst door een
eindgebruiker, niet door onze redactie en met meer dan 40.000 reacties per
dag en meer dan 60 miljoen reacties in totaal kan wettelijk niet
redelijkerwijs worden verwacht dat wij van alle berichten inhoudelijk op de
hoogte zijn.  Bij een eerste verzoek tot verwijdering of melding van
onrechtmatigheid zijn wij echter verplicht direct te handelen.  Dat is bij
deze gedaan en de foto is verwijderd.

De foto is/was overigens blijkbaar afkomstig van een andere site, namelijk
http://www.vijftigplusser.nl/pictures/50_plus-26-890-2504071344-johan_cruijff_cruyff.jpg
en
op ons discussieplatform geplaatst door gebruiker xxxxxxx.  Wellicht heeft u
iets aan die informatie.  Justitie kan eventueel een verzoek indienen tot
vrijgave van de persoonsgegevens van deze gebruiker.

Aan uw verzoek een onevenredig hoog bedrag over te maken zal dan ook niet
worden voldaan.  Wel zijn wij bereid een zinvoller en constructievere actie
voor te stellen waarbij wij nog sneller foto's kunnen verwijderen van
uw client, namelijk doordat u of uw client eenvoudigweg een mailtje stuurt
naar forum@fok.nl waarna binnen enkele uren, maar vaak zelfs minuten, een
eventueel volgende foto verwijderd zal worden.  Dat is een stuk minder
tijdrovend en een heel stuk vriendelijker van karakter dan deze weg en een
eventuele gang naar de rechter, die wij in dit geval overigens met het
volste vertrouwen tegemoet zouden zien.

Wij winnen niets bij het plaatsen van een dergelijke foto, het levert ons
geen cent op en het is niet door onszelf geplaatst.  Ware het redactionele
inhoud in bijvoorbeeld een nieuwsbericht op frontpage.fok.nl of
sport.fok.nl zouden wij de eersten zijn de fout toe te geven.  In deze
hebben wij correct
gehandeld en we zijn ervan overtuigd dat een rechter dezelfde mening
toegedaan zal zijn.  We hopen echter dat het zover niet hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,
D. Roodbol
Eigenaar fok.nl"

De stelling in uw schrijven van 14-5 j.l. dat de stichting geen reactie heeft ontvangen is derhalve onjuist.  Sterker nog; de stichting heeft hierop geantwoord:
 
"Geachte Heer Roodbol,

Gelet op het feit dat u als webbeheerder, voortdurend redactioneel 
toezich heeft op de inhoud van uw site bent u aansprakelijk en 
verantwoordelijk.
Een recentelijk gerechtelijk vonnis bevestigt ons standpunt.
Gelet op uw gebrek aan medewerking om deze casus minnelijk te regelen 
wordt thans de gebruikelijke procedure in gang gezet. Krachtens 1019h 
Rv zijn de kosten van deze procedure ten uwe laste. Heden wordt de 
vordering gelegd in handen van Flanderijn Gerechtsdeurwaarders.

Hoogachtend,
Peter-Vincent Schuld"
 
Van Flanderijn Gerechtsdeurwaarders hebben wij nimmer iets mogen vernemen.  Op het schikkingsvoorstel is echter zoals u hierboven kunt zien wel degelijk persoonlijk gereageerd.  Het pleit niet in uw client's voordeel dat hij hierover kennelijk tegen u heeft gelogen.
 
Op basis van de correspondentie en jurisprudentie (zie uitspraak in de zaak Willem-Alexander vs Stichting Martijn) verzoek ik u vriendelijk uw client te adviseren deze casus in heroverweging te nemen en mij op korte termijn te melden dat van verdere stappen wordt afgezien.
 
Hoogachtend,
D. Roodbol
Eigenaar FOK.nl

--------------------

REACTIE VAN Mr. L. Verkoren:

Geachte heer,
 
Ex artikel 35 AW 1912 is het openbaarmaken en/of verveelvoudigen van een portret zonder toestemming niet toegestaan. U kunt er dus van uitgaan dat alle portretten (en de foto van Cruijff moet volgens rechtspraak ook worden gezien als een portret) op uw site en/of van uw bloggers evenzovele inbreuken zijn.
 
Ik stel er prijs op de naw gegevens van de betrokken blogger te ontvangen.
 
De zaak Willem Alexander is mij bekend, ook trouwens de zaak van Brein.
 
Graag in afwachting van de gevraagde gegevens,
 
Luc Verkoren

---------------------

REACTIE FOK!

Woensdag 28 mei 2008,
 
Geachte heer Verkoren,
 
Uit onze algemene voorwaarden, welke u kunt vinden op
 
4 H:
Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op FOK! waarvan de auteursrechten niet bij gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto's, video's, teksten,
software, tekeningen, muziekstukken of ontwerpen verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.

De gebruiker verleent ons, eveneens volgens onze voorwaarden, expliciet toestemming de foto te tonen op de website.  Met plaatsing geeft gebruiker aan dat hij of zij de rechten bezit de foto te plaatsen.  Wij kunnen dat onmogelijk van 200.000 gebruikers en ruim 60 miljoen berichten verifiëren en dat verlangt de wet gezien recente jurisprudentie in meerdere zaken ook niet van ons.  Gezien de geringe hoeveelheid claims op auteursrecht die bij ons binnenkomt is het vertrouwen in onze gebruiker overigens gerechtvaardigd.  Eenieder is immers onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen. Overigens bevinden zich ook onder onze gebruikers enkele tientallen beroepsfotografen die hun werk tentoonstellen op ons forum.  Om nog maar te zwijgen van de duizenden mensen die hun zelfgemaakte kiekjes van voetbalwedstrijden, celebs, evenementen etc etc etc. plaatsen.  Uw aanname dat elke geplaatste foto inbreuk zou maken op auteursrecht wijzen we dan ook ten stelligste af.  Een dergelijke uiting zou, indien gedaan in het openbaar, zelfs als smadelijk en lasterlijk kunnen worden gezien aangezien u hiermee impliceert dat wij een bron van auteursrechtelijk beschermd materiaal zijn.  U zou als jurist beter moeten weten.
 
Wij hebben het inbreukmakend materiaal direct na sommatie verwijderd, hetgeen gezien recente jurisprudentie van ons verlangd wordt.
Zie voor relevante jurisprudentie onder meer:
LJN: BA7354, Rechtbank 's-Gravenhage , rolnr. 608200 CV EXPL 06-5793
LJN: BB6926, Rechtbank Amsterdam , 382637 / KG ZA 07-2048 Pee/SK
 
De zaak van Brein vs Leaseweb (BA7810, Rechtbank Amsterdam , 369220 / KG ZA 07-840 AB/MV) waar u naar alle waarschijnlijkheid aan refereert met passage "ook trouwens de zaak van Brein" (hier doe ik even een gooi naar aangezien er vele tientallen zaken door BREIN zijn gevoerd, stuk voor stuk tegen sites wier primaire doel het schenden van auteursrecht is) stelt dat


"Ingevolge artikel 3:305a lid 1 BW kan een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt."
 
Graag zou ik enig bewijsmateriaal overlegd zien worden waaruit blijkt dat
 
- Dhr. Schuld van Stichting Swordstone danwel de stichting zelf voldoet aan door rechter en artikel 3:305a lid 1 BW gestelde voorwaarden.


- De foto die user bij ons plaatste inderdaad gemaakt is door Guus de Jong.  Dit vanwege het vreemde feit dat Dhr. Peter-Vincent Schuld in de zaak versus SDN auteursrecht claimde op de verkeerde foto (http://www.eurostaete.eu/auteursrecht/Image12.jpg en http://www.eurostaete.eu/auteursrecht/Image13.jpg ).  Dhr Schuld heeft in deze eerdere zaak aangetoond niet altijd even zorgvuldig te handelen en we willen elke vorm van misverstand uitsluiten. 


- Stichting Swordstone daadwerkelijk handelt bij volmacht van de fotograaf, inclusief verificatiemogelijkheid in de vorm van een kopie van het legitimatiebewijs van Guus de Jong.  Dit omdat er in een andere lopende zaak door Dhr. Schuld een niet-ondertekende volmacht werd geleverd die ook nog eens schijnbaar geantidateerd leek, aangezien de datum in het document 9 april 2008 aangaf terwijl uit de informatie van het document blijkt dat het document op 24 april gecreëerd is ( http://www.lucaswashier.nl/wp-content/uploads/2008/04/stone1.jpg ).  Uiteraard dient deze machtiging ondertekend te zijn door Guus de Jong.
 
Voorts stelt Dhr. Schuld dat FOK! verantwoordelijk gehouden wordt, zoals ook blijkt uit eerdere correspondentie.  Zolang daar geen verandering in komt is er geen noodzaak u enige gegevens van gebruiker te overhandigen.  U heeft uw slachtoffer immers al, al vermoed ik dat ook u beseft dat wij volledig in lijn met de wet hebben gehandeld en er derhalve geen sprake is van verwijtbare/strafbare schending van auteursrecht van onze kant.  Wij ontkennen nog steeds met klem de stelling dat wij inbreuk hebben gemaakt op enig auteursrecht van Guus de Jong.   De foto in kwestie is overigens ook gewoon terug te vinden op tientallen pagina's bij Google.  Ik neem aan dat Guus de Jong tegen die vermeende inbreuk ook stappen zal ondernemen richting Google, of hanteert Guus de Jonge bepaalde selectiecriteria?

In het geval er in deze casus verandering komt in de vorm van een behoorlijk bewijs van kwijting van Guus de Jong en Stichting Swordstone jegens FOK! en mijzelf zullen we met door u geleverde gegevens juridisch advies inwinnen en ons laten informeren door het CBP inzake het verstrekken van persoonsgegevens van onze gebruiker xxxxxxx.  Persoonsgegevens geven wij namelijk niet zonder meer vrij, tenzij wetgeving ons daartoe verplicht.  Uiteraard kunt u ook via de rechter proberen de gegevens gevorderd te krijgen.  Een gerechtelijk bevel zullen wij zeker niet naast ons neerleggen.
 
Het is toch gek dat er eerst een sommatie komt waarin meneer Schuld uit naam van Guus de Jong ? 960,-- eist, er vervolgens een 'dreigbrief' komt waarin gemeld wordt dat ik onmiddellijk en zonder pardon gedagvaard zal worden en dán pas een keer gevraagd wordt naar de gegevens van de persoon die de vermeende inbreuk op auteursrecht heeft gepleegd?  Ook dat doet mij ernstig twijfelen aan de zorgvuldigheid die meneer Schuld en Stichting Swordstone betrachten in dit soort zaken.
 
Dan nog een laatste rechtzetting op uw schrijven, waarmee in geen geval het uitblijven van een reactie op andere door u geuitte stellingen dient te suggereren dat wij akkoord gaan met die stellingen;
Het gaat om een gebruiker van FOK!.  Een bezoeker die een bericht plaatst op een forum.  Een discussieplatform, min of meer gelijk aan het locale café, maar dan online.  In dit geval een 'topic' waar Ajax-supporters met elkaar praten over hun club.
FOK! telt op haar forum ruim 1,15 miljoen 'topics' met extreem uiteenlopende onderwerpen.  Die 1,15 miljoen 'topics' zijn gevuld met ruim 58 miljoen berichten van gebruikers.  Onze overige onderdelen tellen samen nog eens enkele honderdduizenden 'topics' en miljoenen berichten van gebruikers.  Het FOK!forum is met ruim 58 miljoen posts het grootste forum van Nederland en heeft wereldwijd de 13e positie in de ranglijsten op http://www.big-boards.com/
We doen ons uiterste best inbreuk op auteursrecht aan te pakken en reageren altijd snel en adequaat op meldingen door het inbreukmakende materiaal direct te verwijderen.
 
U heeft het echter niet over gebruikers of bezoekers, maar over een blogger.  Een blogger is iets totaal anders.  xxxxxxx is geen blogger, maar een gebruiker.  Een bezoeker van een stamcafé die blijkbaar een auteursrechtelijk beschermde foto heeft geplaatst.
Wezenlijk verschil. Wikipedia is uw vriend!
 
Graag in afwachting op de gevraagde gegevens,
D. Roodbol

------------------------

REACTIE VAN Mr. L. Verkoren:

Geachte heer,
 
Schendingen van auteursrechten zijn uw probleem niet. Maar de privacy van uw gebruikers is heilig.
 
Het leveren van bewijs inzake de foto van Guus de Jong is heel eenvoudig. De foto staat op de beeldbank van het ANP onder nummer 1332678 met vermelding van De Jong als maker. Zoals u wel weet levert dit een rechtsvermoeden op, tegenbewijs is toegestaan.
 
Uw brief breng ik onder de aandacht van de Stichting Swordstone, die deze zonder twijfel zal inbrengen in het huidige overleg met OM en FIOD ECD.
 
Vriendelijke groet,
 
Luc Verkoren

-------------------------

REACTIE VAN FOK!

Donderdag 29 mei 2008
 
Geachte heer,
 
U beweert dat schending van auteursrecht mijn probleem niet is. Als uw client die mening had gedeeld hadden wij deze correspondentie niet hoeven voeren.  Wij zien schending van auteursrecht echter wel degelijk als ons probleem. Wij bestrijden echter dat wij als forumhouder inbreuk maken op auteursrecht als een gebruiker een auteursrechtelijk beschermde foto plaatst. Zolang wij direct en adequaat ingrijpen op het moment dat wij op de hoogte zijn van mogelijke inbreuk op auteursrechten kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor acties van derden.  Vandaar ook dat wij direct hebben ingegrepen toen bleek dat er sprake was van vermeend inbreuk op auteursrecht.  Dat is niet meer of minder dan onze wettelijke en morele verplichting. 
 
uit LJN: BA7354, Rechtbank 's-Gravenhage , rolnr. 608200 CV EXPL 06-5793:
"Naar het oordeel van de kantonrechter is niet gebleken dat CU2 zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige gedraging, of onrechtmatig nalaten, jegens [eiseres], omdat CU2 onmiddellijk na de melding van [eiseres], inhoudende dat de op haar auteursrecht inbreuk makende afbeelding op de website van CU2 was gezien, deze (link) heeft verwijderd. Gesteld noch gebleken is dat CU2 al langer op de hoogte was, of had kunnen zijn, van de plaatsing van de afbeelding van het schilderij van [eiseres] op de website [website 2], laat staan van het onrechtmatige karakter van die plaatsing.
Daarnaast heeft CU2 in haar algemene voorwaarden haar gebruikers verboden om te linken naar afbeeldingen die niet van de gebruiker zelf zijn, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende op die afbeelding. Met het voorgaande heeft CU2 genoegzaam voldaan aan haar verplichtingen als beheerder van die website. Geen rechtsregel verplicht CU2 elke onrechtmatige gedraging van derden, waaronder haar klanten, bij voorbaat te voorkomen of onmogelijk te maken, wanneer dat in dit geval technisch al uitvoerbaar zou zijn.
Maar zelfs indien de enkele plaatsing van de link/afbeelding op de website al schending van het auteursrecht van [eiseres] zou opleveren, is voor toekenning van schadevergoeding geen plaats, aangezien niet gebleken is dat CU2 daarvan enig concreet verwijt te maken valt."
 
uit LJN: BB6926, Rechtbank Amsterdam , 382637 / KG ZA 07-2048 Pee/SK
"Gedaagde voert echter als verweer aan dat niet zijzelf, maar een zekere [naam forummember], forummember van de website van gedaagde, de foto heeft geplaatst op het forum, dat zij hiervan geen weet had en dat zij dit ook niet goedkeurt, zodat zij zelf niet onrechtmatig heeft gehandeld.
Dit verweer slaagt. Gedaagde heeft aannemelijk gemaakt dat genoemde [naam forummember] de foto en de bijbehorende tekst heeft geplaatst en zij heeft voldoende gegevens van [naam forummember] bekend gemaakt om diens identiteit te kunnen achterhalen. De plaatsing van een auteursrechtelijk beschermd portret van de dochter van eiser sub 1 op het forum door die [naam forummember], brengt mee dat eisers in de eerste plaats die [naam forummember] zouden moeten aanspreken op schending van het auteursrecht op die foto. Gedaagde biedt met haar forum weliswaar een podium voor members, ook voor het plaatsen van foto's, maar zij heeft zelf de portretten niet geplaatst en in zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat het aanstonds voor gedaagde kenbaar is, dan wel moet zijn, dat met die plaatsing het auteursrecht van een derde wordt geschonden. Het gaat te ver om van een eigenaar of beheerder van een website, dus ook van gedaagde, te verlangen dat zij op voorhand de op het forum te plaatsen stukken, of dit nu teksten zijn, foto's of andere werken, op schending van auteursrechten van derden onderzoekt. Dat geldt ook voor de hier besproken foto, die zich niet onderscheidt van andere foto's die met toestemming van de auteursrechthebbende, althans zonder diens bezwaar, gepubliceerd plegen te worden. Wel is de eigenaar of beheerder van een website gehouden op eerste aanmaning, zodra hem door mededeling van de auteursrechthebbende bekend wordt dat op zijn website een publicatie in strijd met een auteursrecht plaatsvindt, die publicatie op zijn website te beëindigen. Aan die verplichting heeft gedaagde, naar zij voldoende aannemelijk heeft gemaakt, voldaan. Van het schenden van het auteursrecht door gedaagde door openbaarmaking van de bewuste foto op het forum van de website is daarom geen sprake."
 
De privacy van onze gebruikers is heilig zegt u, en dat ben ik deels met u eens.  Niet alleen dienen wij de privacy van onze gebruiker te waarborgen, maar daar waar het een wettelijke overtreding betreft, waaronder ook schending van auteursrecht valt, zullen wij op aangeven van correcte bewijsvoering zeker meewerken aan het verstrekken van persoonsgegevens voor zover de wet ons dit verplicht.
 
De vermeende schending van auteursrecht is aangepakt.  Wij hebben de foto in kwestie bij eerste sommatie direct verwijderd, althans, de link ernaar.  Op geen moment heeft de foto zich fysiek op onze servers bevonden.  De foto is geplaatst door een user.  Alvorens wij persoonsgegevens vrijgeven zullen wij ons moeten beraden of wij met het leveren van die gegevens de wet bescherming persoonsgegevens niet overtreden.  U als jurist zult zeker begrijpen dat we niet zonder meer persoonlijke gegevens openbaar mogen maken.
 
Graag ontvang ik van u een deugdelijke afdruk van de ANP beeldbank, danwel een relevante link waar ik deze zelf kan bekijken.  Indien blijkt dat de foto dezelfde is als door Stichting Swordstone geclaimde acht ik inbreuk op auteursrecht bewezen, zodra blijkt dat Stichting Swordstone daadwerkelijk handelt bij machtiging van Guus de Jong.  Hoe dan ook blijven wij bestrijden verantwoordelijk gehouden te kunnen worden voor acties en overtredingen welke gemaakt worden door derden, zolang wij daar niet actief aan bijdragen en zolang wij direct optreden tegen vermoedelijk of gebleken inbreuk.  Hieraan voldoen wij volledig.
 
Overigens is mij nu volstrekt onduidelijk wat Stichting Swordstone precies wil, vordert of eist.  In eerste instantie was het geld, toen waren het opeens de gegevens van de user die de foto geplaatst heeft en nu wordt geprobeerd een strafrechtelijke zaak op gang te zetten middels OM en FIOD ECD? (Overigens een 'dreigement' waarvan ik allerminst onder de indruk ben en waarmee ik Stichting Swordstone veel plezier en succes toewens).  Als Stichting Swordstone eerst even bekijkt wat precies haar bedoeling is en welke stappen zij nu werkelijk van zin zijn te ondernemen om deze vervolgens duidelijk en bondig te formuleren zou dat heel wat misverstanden en heen en weer geschrijf kunnen voorkomen.  De stap 'gerechtsdeurwaarders' welke in een eerder schrijven door Dhr. Schuld werd aangekondigd is reeds overgeslagen.  In plaats van een dagvaarding ontving ik een verzoek om privégegevens (zonder ook maar enig bewijs dat Stichting Swordstone rechthebbende van de gewraakte foto is danwel vertegenwoordigt).  Een verzoek om verdere gegevens opdat wij u van deze informatie kunnen wordt niet gehonoreerd.  In plaats daarvan ontvangen wij een nogal onsamenhangend verhaal over FIOD en OM, welke op geen enkele wijze terzake doet.  Met wie Stichting Swordstone koffie drinkt is niet mijn zaak.
 
Ik benadruk voor de volledigheid (nogmaals) met klem dat
- wij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor inbreuk op auteursrecht door onze users in deze casus daar wij bij eerste sommatie, het moment dat voor ons bekend werd dat de foto wellicht onrechtmatig geplaatst is, deze foto direct hebben verwijderd.

- wij compleet in verwarring zijn gebracht door de diverse verschillende en telkens veranderende claims en uitlatingen vanuit Stichting Swordstone.

- er nog geen enkele vorm van bewijs is overlegd dat uw client daadwerkelijk de belangen behartigt van Guus de Jong.

- wij ons bereid hebben getoond om u, op aangeven van correcte documentatie en bewijsvoering uwerzijds en na overleg met het CBP en het inwinnen van juridisch advies op basis van die correcte documentatie onzerzijds, de persoonsgegevens van user in kwestie te overhandigen.  Gezien het feit dat de foto reeds verwijderd is is er geen enkele vorm van spoed geboden en treft ons geen blaam als wij eerst de correcte documentatie van u willen ontvangen.

- wij ons met klem distantiëren van uw eerdere stelling dat alle door users geplaatste portretten de auteurswet overtreden.

- wij van uw client verlangen dat deze ons correcte documentatie ter bewijsvoering aanbiedt, niet alleen omdat uit andere zaken reeds is gebleken dat uw client tenminste onzorgvuldig is, maar ook dat er wellicht gerommeld is met machtigingen, zoals zou blijken uit de documentatie waar ik in mijn eerdere mailtjes aan refereer en welke ik hierbij bijvoeg.
 
- u kennelijk niet van zin bent uw beweringen te staven met degelijk bewijs, alleen al met betrekking op de vraag of Swordstone inderdaad handelt in opdracht en bij volmacht van Guus de Jong.
 
- wij vanwege ontbreken van enig bewijs dat client in opdracht en bij volmacht van Guus de Jong handelt alle claims van Stichting Swordstone volledig van de hand wijzen.  Uit niets is gebleken dat Stichting Swordstone gemachtigd is deze casus te voeren en uw onwelwillendheid bevoegdheid aan te tonen doet mij vermoeden dat hier sprake is van een onrechtmatige claim. 
 
Ik verzoek derhalve met klem dat u alsnog volledige documentatie levert opdat we op serieuze wijze aan een oplossing kunnen werken en verdere dreigementen voor u te houden.  Ze komen niet indrukwekkend over en veranderen in geen enkel opzicht de stelling dat wij geen verwijtbare inbreuk op auteursrecht hebben gepleegd.  Swordstone klaagt de verkeerde persoon aan en had beter haar pijlen gericht op de user die de vooralsnog vermeede schending van auteursrecht heeft gepleegd. Diep van binnen weet u dat ook wel vermoed ik.
 
Deze brief breng ik zelf onder de aandacht van de Stichting Swordstone, die deze naar alle waarschijnlijkheid niet zal inbrengen in het huidige overleg met OM en FIOD ECD.
 
Graag in afwachting op de (wederom) gevraagde gegevens,
Dhr. D. Roodbol

----------------------------

REACTIE VAN Mr. L. Verkoren

Geachte heer,
 
Met de juridische uitleg van uw positie kan ik mij verenigen. Het is niet de bedoeling van Swordstone of van mij u in rechte te betrekken. Een andere zaak is dat Swordstone in gesprek is met OM (inbreuken zouden moeten worden vervolgd ipv civiel afgehandeld) en met FIOD ECD in verband met de econimosche schade die fotografen lijden. Formeel valt u niets te verwijten, maar een feit is dat ondanks uw huisregels talrijke auteursrechtelijk beschermde werken worden 'geplaatst'. De procedure om die foto's verwijderd te rkijgen kost veel tijd en levert niets op. Daar ligt een probleem.
 
Vriendelijke groet,
 
Luc Verkoren

--------------------------

REACTIE VAN FOK!

Donderdag 29 mei 2008,
 
Geachte heer Verkoren,
 
Ik waardeer de vriendelijke toon van uw schrijven.  Het is werkelijk de het eerste schrijven dat ik vanuit kant van Swordstone ontvang dat niet gebaseerd is op dreigementen, gelardeerd met onvriendelijke termen en gedreven door een onvermurwbare positie.  Een verademing en hopelijk de basis van het komen tot een buitengerechtelijke oplossing.
 
Wat mijn persoonlijke visie is op de gesprekken tussen Swordstone en FIOD ECD/OM is niet van enorm belang voor uw zaak.  Ik kan daar helaas geen verandering in aanbrengen, noch is mijn persoonlijke mening als web-hobbyist hierin relevant, hoewel ik zeker in zekere mate begrip voor de situatie kan opbrengen.
 
U zegt niet de bedoeling te hebben mij in rechte te betrekken.  Wat houdt dit in voor deze casus?   Ontvang ik nog een dagvaarding?   Staat binnenkort de FIOD ECD/OM/Politie hier voor de deur en moet ik vast zorgen dat koffie en gebak voor ze klaar staat?   Of kunnen we afspreken dat bij geconstateerde overtreding er een eventueel volgende keer (en echt, zo heel vaak komt het niet voor, hoewel het met 40.000 berichten per dag uiteraard niet uit te sluiten valt) een simpel mailtje naar admins@fok.nl gaat zodat we nog veel sneller in kunnen grijpen en ontvang ik een bewijs van kwijting in deze zodat mijn vrouw weer rustig kan slapen en ik mijn spaarzame vrije tijd weer met mijn kinderen kan doorbrengen in plaats van in juridische documenten?  
 
Wij winnen er niets mee dergelijke foto's op onze site te hebben en zijn meer dan bereidwillig mee te werken aan spoedige verwijdering van gewraakt materiaal, mits er enige vorm van bewijsvoering wordt geleverd uiteraard.  Dat hoeft echt geen uitgebreide documentatie te zijn, zolang wij de user in kwestie op de hoogte kunnen stellen dat zijn bericht is verwijderd of aangepast en met welke reden.   Dat zal uiteindelijk ook bijdragen aan een grotere bewustwording bij onze gebruikers.   Het strooien met rechtzaken is in die zin een stuk minder productief in mijn persoonlijke opinie.
 
Eenzelfde 'samenwerking' hebben wij onder meer met playboy (mbt hun foto's die nog weleens in topics opduiken), het MDI (als zij een kennelijk strafbare uitlating melden gaan wij direct tot verwijdering over) en nog een aantal andere partijen, en dat werkt tot op heden naar volle tevredenheid.   Het doel is uiteindelijk inbreuk terug te dringen door middel van bewustwording bij de eindgebruiker.  Dat zal nimmer bereikt worden als de sitebeheerders maar voor de rechter gesleept worden.  Nog afgezien van het feit dat er vanuit de internetcommunity weinig begripvol wordt gereageerd op de werkwijze van Stichting Swordstone.  Zelfs al staat zij in sommige gevallen volledig in haar recht, dan nog zijn er constructievere manieren om deze problematiek aan te passen.  Maar dat is mijn bescheiden mening.
 
De procedure om foto's verwijderd te krijgen hoeft helemaal niet tijdrovend te zijn.  Ik durf te beweren dat een vriendelijk verzoek naar eender welke site met een korte uitleg en zonder dreigende woorden, astronomische bedragen en hangende juridische stappen er in 95% van de gevallen voor zal zorgen dat de site in kwestie het materiaal direct verwijdert.  Probeer het eens en u zult versteld staan.  Wij werken al 9 jaar op die manier.  Ook onze content wordt weleens gekopiëerd.  Een vriendelijk mailtje met beknopte bewijsvoering is doorgaans voldoende om een vriendelijk mailtje met excuses en de melding dat de content is verwijderd terug te krijgen.   In een dergelijke mail gebruiken we geen juridische termen, vermijden we woorden als 'sommeren', 'vorderen', 'incasso' en 'copyright enforcement officer', maar beginnen we informeel met een simpel 'goedemorgen, mijn naam is Danny Roodbol van de website FOK!.  Wij zijn er recentelijk op gewezen dat ... Het is niet toegestaan deze inhoud zomaar over te nemen.  Wel is het toegestaan een citaat te plaatsen, mits u hierbij een linkje naar onze site opneemt.'
Iets van die strekking.  Het materiaal wordt meestal geheel verwijderd, we hebben er een positief contact bij en in veel gevallen wordt ook nog eens naar ons gelinked wat onze naamsbekendheid zeker ten goede komt.
 
Een dergelijke aanpak is wellicht het overwegen waard?
 
Met vriendelijke groet en in afwachting op uw reactie,
 
Danny Roodbol
FOK!

-----------------------

REACTIE VAN Mr. L. Verkoren

Geache heer,
 
En als dan ook de aantijgingen en beledigingen van deze en gene verdwijnen van het web zou dat heel mooi zijn.
 
Verder ben ik het helemaal met u eens.
 
Vriendelijke groet,

----------------------

REACTIE VAN FOK!

Geachte heer,
 
Mag er vanuit gaan dat deze zaak zo verder is afgehandeld?    Dan kan ik mijn vrouw, crewleden en users ook weer geruststellen.
 
mvg,
Danny Roodbol
FOK!

-----------------------

REACTIE VAN Mr. L. Verkoren:

Ja, daar mag u van uit gaan.
 
LV

-----------------------

REACTIE VAN FOK!

Heel fijn!
Tot ziens en bedankt voor de vis!
 
Danny Roodbol
FOK!