Nationaal Jeugddebat 2010

In de Oude Zaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal vond donderdag 3 juni het Nationaal Jeugddebat plaats. Vanwege de val van het kabinet werd dit jaar gekozen voor een verkiezingsdebat. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar voelden politici aan de tand over een viertal voor hen relevante thema's.

Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en NJR-voorzitter Steffy Roos du Maine openden het debat. Gerdi Verbeet benadrukte in haar speech het belang van betrokkenheid van jongeren bij de politiek. "Het debat met jongeren is het enige dat telt. Want jongeren hebben de toekomst."

Na de opening gingen de jongeren onder leiding van Kamran Ullah in debat met onder andere Rita Verdonk, Ronald Plasterk, Marianne Thieme en Boris van der Ham. Aan bod kwamen de thema's veiligheid, onderwijs, jeugdbeleid en economie. Over elk thema werd door een fractie van de jongeren gedebatteerd met twee tot vier politici. Daarna kregen ook de overige aanwezige politici de kans om kort op het thema in te gaan.

Foto's door: Bram Muller

Nationaal Jeugddebat 2010 door Bram Muller
Ronald Plasterk (PvdA) en Rita Verdonk (ToN)

Het eerste thema, 'Veiligheid en Integratie', werd besproken met Ronald Plasterk (PvdA), Rita Verdonk (ToN) en 'Fractie Blauw'. De jongeren van Fractie Blauw hadden vier stellingen bedacht waarin preventie van geweldsdelicten de boventoon voerde. Meer rechten op het gebied van zelfverdediging voor hulpverleners, meer inzet van straatcoaches, lessen op basisscholen over een multiculturele samenleving en aanpak op wijkniveau waren de thema's die de jongeren hierbij bedacht hadden. Plasterk kon zich goed vinden in de ideeën van Fractie Blauw. Verdonk hamerde juist op het belang van repressie. Over geweld tegen hulpverleners merkte zij op: "Een hulpverlener die bezig is met zijn werk, kan zich niet bezighouden met de omstander die hem dwars zit. Het achteraf opleggen van een administratieve boete van tienduizend euro, zonder tussenkomst van de rechter, geeft een afschrikkende werking. En als je dat niet kunt betalen, dan is het alternatief een celstraf." Het verzoek van de jongeren om de iverse instanties in de wijken beter samen te laten werken kon wel op brede steun vanuit de politiek rekenen. Zowel Plasterk als Verdonk deelden de mening dat er beter gecommuniceerd moet worden tussen straatcaches, politie, maatschappelijk werk, woningcorporaties en gemeenten. "In elke wijk moet één persoon duidelijk de leiding hierover krijgen," aldus Verdonk.

Nationaal Jeugddebat 2010 door Bram Muller
Lotte Feijen (Lijst 17)

Nationaal Jeugddebat 2010 door Bram Muller
Renske Leijten (SP) & Lotte Feijen (Lijst 17)


Nationaal Jeugddebat 2010 door Bram Muller
Fractie Groen in overleg


Het tweede thema, 'Onderwijs', werd besproken met Boris van der Ham (D66), Alwin de Jong (CDA) en 'Fractie Groen'. Speerpunten waren de basisbeurs voor MBO-leerlingen, de nieuwe examennorm, de 1040-urennorm en de kwaliteit van het onderwijs. Van der Ham benadrukte dat hij zich sterk wil maken voor kwalitatief goed onderwijs. Op het gebied van onderwijs zouden SGP en D66 de beste plannen hebben. De Jong pareerde de vragen vooral door te wijzen op de kosten die een en ander met zich mee zou brengen, juist in tijd van bezuinigingen. Een fel debat over het nut van investeren volgde. Opvallend was dat De Jong vaak naar de situatie in het verleden verwees, waar de jongeren duidelijk niet van gecharmeerd waren. De jongeren lieten dit dan ook blijken: "Het gaat over de problemen van nu, niet over hoe het vroeger was".

Nationaal Jeugddebat 2010 door Bram Muller
Fractie Geel in debat

Het derde thema was 'Jeugdbeleid'. Dit debat werd gevoerd door Lotte Feijen (Lijst 17), Joël Voordewind (CU), Wim van Duijn (SGP), Renske Leijten (SP) en de 'Fractie Geel'. In de stellingen kwamen de kwaliteit van jeugdzorg, het nut van jongerenvoorzieningen, de betrokkenheid van jongeren binnen de politiek en de (on)bekendheid van de kinderombudsman aan bod. Vooral over de kwaliteit van jeugdzorg werd stevig en soms ook emotioneel gedebatteerd. In de fracties zaten enkele jongeren die ervaring hadden met jeugdzorg. Zij maakten met praktijkvoorbeelden duidelijk waar de knelpunten zaten. De roep om meer instellingen werd echter bekritiseerd door de politici. "Waarom kijken we niet eerst of we de thuissituatie van een kind aan kunnen pakken? Laat een kind zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving," aldus Voordewind.


Tofik Dibi op Twitter over het Nationaal Jeugddebat


Nationaal Jeugddebat 2010 door Bram Muller
Het debat in de Oude Zaal


Het laatste thema, 'Economie', werd behandeld door Marianne Thieme (PvdD), Klaas Dijkhoff (VVD), Tofik Dibi (GroenLinks) en 'Fractie Rood'. De stellingen  behandelden de verplichting aan het bedrijfsleven om stageplekken te creëren, investering in groene energiebronnen, het betrekken van jongeren bij de SER en speciale jongerenuitzendbureaus om de jeugdwerkeloosheid aan te pakken. De ideeën van de jongeren sloten aan bij de mening van de linkse politici, waardoor Dijkhoff een fel debat voor zijn kiezen kreeg. Op zijn uitspraak dat de overstap naar groene energiebronnen financieel niet haalbaar is op korte termijn kreeg hij dan ook een gevat antwoord uit de zaal: "Groene energie is een investering in de kenniseconomie. Kies voor groen, dan worden we wereldkampioen!"

Nationaal Jeugddebat 2010 door Bram Muller
Klaas Dijkhoff (VVD) & Marianne Thieme (PvdD)

Al met al was het een geslaagd debat, vond ook de organisatie bij monde van Steffy Roos du Maine. Er werd stevig doorgevraagd en de jongeren bleken goed voorbereid. Ook trokken ze tijdig aan de rem op momenten dat politici het debat te zeer aangrepen om campagne te voeren. "Dat er veel verkiezingstaal te horen was, vind ik persoonlijk niet zo erg. Het ligt voor de hand in deze tijd. De jongeren gaven zelf duidelijk hun grenzen aan. Ik vind juist dat het zegt dat de politici jongeren serieus nemen. Het mag ook best even botsen tussen de partijen. Je kon wel merken dat de jongeren zich niet zo snel onder de tafel lieten praten. En daar ben ik hartstikke trots op," aldus Steffy Roos du Maine.

Bekijk ook de fotoreportage op de volgende pagina's.


Foto's door: Bram Muller