Werkloosheid onder allochtonen daalt flink

Kris (KingShakur)
Uit het rapport, waaruit gepubliceerd wordt door de Volkskrant, blijkt dat vooral Turken en Marokkanen het vorig jaar goed gedaan hebben op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder de 300.000 Turken in ons land daalde van 13 naar 9%, terwijl het aantal baanloze Marokkanen met 5% afnam naar 13%. Surinamers wisten minder van de groei van de economie te profiteren. Onder deze bevolkingsgroep daalde de werkloosheid van 10 naar 9%. De cijfers over Antilliaanse werklozen waren nog niet beschikbaar.

Verschillen

De werkloosheid onder allochtonen is al jarenlang fors hoger dan onder autochtonen. In 1998 zat 4% van de autochtone bevolking zonder baan tegen 16% van de etnische minderheden. Minister Roger van Boxtel, belast met Grotesteden- en Integratiebeleid kondigde bij zijn aantreden, nu bijna vier jaar geleden, aan dit verschil tijdens deze kabinetsperiode te willen halveren.

Convenant

Sindsdien is er het nodige gebeurd. Van Boxtel en zijn collega Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sloten met een aantal grote ondernemingen en het midden-en kleinbedrijf een convenant over het aannemen van allochtonen. Het bedrijfsleven zou banen voor allochtonen aanmelden en de arbeidsbureaus zouden op zoek gaan naar geschikte kandidaten. Het MKB zou tot 1 januari 2002 in totaal 43.000 vacatures aanleveren. Begin juli waren er daarvan al 40.000 bij de arbeidsbureaus aangemeld, waarvan er circa 21.000 waren vervuld. Ook de rijksoverheid zelf geeft het goede voorbeeld door op de ministeries grote groepen allochtonen in dienst te nemen als ambtenaar.

Van Boxtel erkent dat het erop lijkt dat de allochtonen pas aan de beurt komen op de arbeidsmarkt nu het reservoir aan werklozen bijna leeg is. "Maar ik ben ervan overtuigd dat het helpt dat iedereen er nu bewust mee bezig is", zo zei hij in de Volkskrant.