CBS: Landbouw gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen

Uit vandaag gepresenteerde cijfers van het CBS blijkt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen afgelopen jaren substantieel is afgenomen. Ondernemers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector werken al langere tijd hard aan de verduurzaming van gewasbescherming. En niet zonder resultaat, zo blijkt uit de cijfers. Tussen 2016 en 2020 is de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen met 11% afgenomen. Ook de dosering per hectare is met ruim 13% afgenomen.

Joris Baecke (Portefeuillehouder Gezonde Planten van LTO Nederland): “Dit toont aan hoe precies en doelgericht telers bezig zijn met gewasbeschermingsmiddelen. Ze spuiten niet zomaar wat, maar passen alleen toe wat noodzakelijk is. Het was mogelijk om te minderen, gesteund door actuele kennis, advies en precisietechnologie. Maar dat is een ontdekkingsreis die niet oneindig is, en niet zonder risico’s.”

Het afnemen van het middelengebruik heeft verschillende oorzaken. Zo zijn er stappen gezet op het verduurzamen van de gewasbescherming door inzet van IPM en spelen seizoengebonden factoren mee in de ziekte- en plaagdruk. Tegelijk worden telers ook geconfronteerd met een rap afnemend middelenpakket. Dit terwijl effectieve en betaalbare alternatieven uitblijven. Het wegvallen van middelen zonder beschikbaarheid van goede alternatieven kan leiden tot grote oogstverliezen of lagere kwaliteit van het gewas. Baecke: “Dit effect zie je niet terug in de cijfers, maar is voor steeds meer telers wel de realiteit waar ze mee te dealen hebben.”

In de cijfers van het CBS wordt gekeken naar de gebruikte hoeveelheid kilogram gewasbeschermingsmiddelen. Dit zegt echter niet alles. LTO bepleit dat in de discussie over gewasbescherming naar milieudruk in plaats van aantal kilo’s wordt gekeken. Stoffen hebben immers een verschillend risicoprofiel, de ene kilogram is de andere niet.

Richting 2030 zijn ambitieuze doelen gesteld voor het verduurzamen van gewasbescherming in de Toekomstvisie en daarbij het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. LTO onderschrijft deze ambities. Om dit programma te laten slagen is essentieel dat boeren en tuinders weer handelingsperspectief krijgen. Deze transitie vraagt grote inzet van telers, maar in de huidige situatie kunnen zij bijna geen kant meer op. Daarom pleit LTO voor een integraal meerjarig transitiebeleid waarin de teler centraal staat.