EU-Commissie wil gas- en kernenergie als klimaatvriendelijk classificeren

Europa moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Om investeerders de mogelijkheid te bieden hun investeringen om te zetten in duurzame technologieën, wil de Europese Commissie gas en kernenergie onder strikte voorwaarden classificeren als klimaatvriendelijk. De classificatie is echter controversieel.

De EU-Commissie wil dat gas- en kerncentrales onder bepaalde voorwaarden als klimaatvriendelijk worden beschouwd. Dit is het uitvloeisel van een wetsontwerp van de Brusselse autoriteit, dat vandaag, nieuwjaarsdag, openbaar is geworden. 

Volgens het ontwerp moeten investeringen in nieuwe kerncentrales als groen worden geclassificeerd als de centrales voldoen aan de meest recente technische normen en als uiterlijk vanaf 2050 een concreet plan voor de exploitatie van een faciliteit voor de verwijdering van hoogradioactief afval wordt ingediend. Een andere voorwaarde is dat de nieuwe nucleaire faciliteiten uiterlijk in 2045 een bouwvergunning krijgen.

Investeringen in nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales moeten gedurende een overgangsperiode onder strikte voorwaarden ook als groen worden geclassificeerd. Daartoe is de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen relevant. Volgens het voorstel zouden centrales die na 31 december 2030 worden goedgekeurd slechts tot 100 gram zogenaamde CO2-equivalenten per kilowattuur energie - berekend over de levensduur - mogen uitstoten.

"Niemand weet of het gaat werken"
De classificatie van economische activiteiten door de Europese Commissie is bedoeld om investeerders in staat te stellen hun investeringen te verleggen naar duurzamere technologieën en bedrijven, en zo aanzienlijk bij te dragen aan de klimaatneutraliteit van Europa tegen 2050. Of gas en kernenergie als klimaatvriendelijk moeten worden beschouwd in het kader van de zogenaamde taxonomie is echter zeer omstreden onder de EU-lidstaten. Duitsland, bijvoorbeeld, is tegen de opname van kernenergie, maar ziet elektriciteitsopwekking uit gas als een noodzakelijke overgangstechnologie naar klimaatneutraliteit. Voor landen als Frankrijk daarentegen is kernenergie een sleuteltechnologie voor een CO2-vrije economie.

De EU-lidstaten hebben nu tot 12 januari de tijd om commentaar aan te leveren op de ontwerp-wetgeving die de EU-Commissie vrijdagavond laat heeft toegezonden. De uitvoering kan alleen worden verhinderd indien een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten zich daartoe verzet. Bijgevolg zouden tenminste 15 EU-landen die tenminste 65% van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen, hun krachten moeten bundelen.