Sectorinitiatieven als basis bij aanpak hittestress

Dinsdag 27 juli stuurde minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij een basis voor een plan van aanpak presenteert om het dierenwelzijn bij hitte nog beter te beschermen. Deze basis bevat een beschrijving van bestaande sectorale initiatieven en een eerste risico-inventarisatie. Ook het hitteplan van LTO Nederland wordt hierbij genoemd. LTO Nederland is verheugd over de waardering voor bestaande initiatieven, zoals hittestresscheck.nl.

“Hittestress bij dieren heeft in toenemende mate de aandacht van de politiek, maar ook van bezorgde burgers. Ook in de veehouderij groeit het besef dat warmte de komende decennia een factor is om rekening mee te houden bij de bouw van stallen en het management van de dieren. De afgelopen jaren zijn er daarom veel stappen gezet door verschillende partijen om hittestress te voorkomen, dan wel te beperken. Het is goed dat deze bestaande initiatieven de basis vormen voor het plan van aanpak. Zo hoeven we niet het wiel opnieuw uit te vinden”, aldus Jeannette van de Ven, Portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland.

Hitteplan
De minister constateert dat er behoefte is aan een risicoanalyse, waarin wordt bekeken in hoeverre bestaande initiatieven de risico’s voldoende afdekken. Het project hittestresscheck.nl van LTO Nederland en Royal GD wordt door de minister genoemd als een van de relevante initiatieven die de laatste jaren zijn ontwikkeld. Ook de daarin gebruikte Temperature Humidity Index (THI), die de mate van ongemak die een dier ervaart bij warm weer in helpt te schatten, wordt in het plan van aanpak meermaals genoemd als waardevolle richtlijn in wetenschap en praktijk. Via de website hittestresscheck.nl vinden veehouders, naast een 7-daagse voorspelling van de THI, ook onderbouwde en praktische adviezen ter voorkoming van hittestress.

Vanuit de platformoverleggen rondom het hitteplan van LTO Nederland en Royal GD kwam de vraag om de THI specifiek voor de Nederlandse situatie te onderzoeken. Die vraag wordt in het plan van aanpak herhaald door het ministerie van LNV. LTO Nederland blijft graag betrokken bij de beantwoording.

Aandachtspunten zomer 2021
Eén van de aandachtspunten die de minister noemt is de bescherming van dieren in de wei. Zij meldt dat de handhavingslijn is aangescherpt op basis van wetenschappelijke inzichten ten aanzien van paarden, runderen en schapen. LTO heeft al eerder melding gemaakt van het feit dat veehouders problemen ondervinden bij de vergunningverlening door gemeenten bij het plaatsen van beschutting in de weide. De minister geeft aan in gesprek te zijn met gemeenten en andere relevante partijen om dit probleem op te lossen.

Als focus voor zomer wordt verder genoemd dat de NVWA tijdens de reguliere controles aandacht zal besteden aan de controle op nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie. De minister roept veehouders op om melding te blijven maken van verhoogde uitval, ook als het overduidelijk is dat het gaat om verstikking als gevolg van uitval van systemen.