PBL waarschuwt: te strikte doelen brengen platteland in gevaar

Het Planbureau voor de Leefomgeving legt vandaag nog een stikstofrapport op de stapel. LTO Nederland ziet er vooral een waarschuwing aan de politiek in: als er onhaalbare normen worden gesteld betekent dat het einde van een leefbaar platteland in grote delen van Nederland. Des te belangrijker is het dat de politiek kijkt naar voorstellen die wél draagvlak hebben, zoals het versnellingsplan Duurzaam Evenwicht.

"Voor het wegvagen van onze prachtige sector in complete gebieden zal geen enkel draagvlak zijn. Ik zie dit PBL-rapport als een waarschuwing voor de politiek: denk heel goed na over de doelen die je voor de verre toekomst stelt, want als je nu onhaalbare normen stelt dan beëindig je daarmee álle land- en tuinbouw in grote delen van Nederland," zegt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.

Het PBL-rapport, waarvoor zelf geen nieuwe metingen zijn gedaan, geeft aan dat de ecologische dataverzameling en -analyse beter moet. Er moet verder worden gekeken dan alleen de kritische depositiewaarde, de hoeveelheid stikstof die volgens de modellen op een bepaald gebied mag neerslaan.

"Het PBL merkt terecht op dat we voor natuurbescherming verder moeten kijken dan alleen stikstof. Ook andere factoren, zoals waterhuishouding, zijn van belang. Maar belangrijker vind ik nog: kijk ook naar de bescherming van ons platteland. Het cultuurlandschap, innovatie en ondernemerskracht, basisscholen en sportverenigingen, en dat allemaal gedragen door een sterke land- en tuinbouwsector. Dat mag niet verloren gaan. Nederland is meer dan stikstofnormen en habitattypes in N2000-gebieden. Er moet balans zijn," vervolgt Van der Tak.

Stikstofaanpak vereist draagvlak
De stapel wetenschappelijke rapporten over stikstof groeit bijna met de dag. LTO Nederland waarschuwt dat Nederland goed moet nadenken over gevolgen van langetermijnwetgeving, ook Europese. Politieke keuzes moeten worden gemaakt op basis van draagvlak in de maatschappij, niemand wil kaalslag van de land- en tuinbouw óf andere economische sectoren. De versnellingsaanpak Duurzaam Evenwicht, die wordt gedragen door ondernemers, bouwers, natuurorganisaties én boeren, biedt zowel een oplossing voor de stikstofproblematiek als draagvlak. Dat aanbod ligt er niet voor niets: duizenden boeren zitten in onzekerheid omdat ze buiten hun schuld geen vergunning hebben, de economie dreigt vast te lopen en de natuur staat onder druk.

De politiek moet er nu voor zorgen dat boeren perspectief krijgen en deze aanpak, samen met ons, wordt uitgewerkt. Daarvoor is 15 miljard nodig én uitvoeringskracht bij de overheid, zodat PAS-melders en anderen zonder passende vergunning worden geholpen en de stikstofreductie op gang komt. Ons plan is er voor de formatietafel. Met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging zorgen we er gezamenlijk voor dat Nederland mét onze boeren een stap vooruit kan.