Minder varkens, schapen en kippen, meer melkgeiten

Het aantal bedrijven met varkens is met 12,0 procent afgenomen van ruim 4.000 in 2019 naar 3.600 in 2020. De varkensstapel is gekrompen met 1,2 procent naar ruim 12 miljoen varkens. Het aantal melkgeiten is het laatste jaar opnieuw toegenomen en ook de rundveestapel werd iets groter. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020.

De daling van het aantal varkensbedrijven hangt onder andere samen met de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij, waar bedrijven tussen 2013 en 2019 gebruik van konden maken.

De omvang van de Nederlandse varkensstapel schommelt al jaren rond de 12 miljoen. De varkens staan evenwel op steeds minder bedrijven. Het aantal bedrijven met varkens is afgenomen van 14,5 duizend in 2000 tot 3,6 duizend in 2020. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf nam toe van 900 in 2000 naar 3 400 in 2020.

Vooral het aantal bedrijven met vleesvarkens nam het afgelopen jaar af. Er waren dit jaar 13,4 procent minder bedrijven met vleesvarkens dan in 2019, bij de fokvarkens was deze afname 5,2 procent.

Bescheiden groei rundveestapel
Op 1 april 2020 telde Nederland 3,8 miljoen runderen, 0,7 procent meer dan vorig jaar. Het aantal bedrijven met runderen nam met 2,4 procent af naar 24 duizend. Het aantal melkkoeien steeg met 1,0 procent naar 1,6 miljoen, het vrouwelijk jongvee nam met 1,6 procent toe naar 886 duizend.

De rundveestapel is in 2017, 2018 en 2019 gekrompen. In 2017 is het fosfaatreductieplan voor de Nederlandse melkveehouderij in werking getreden. Bedrijven moesten melkvee van de hand doen met het doel de groei van de veestapel te stoppen. Dit jaar is de rundveestapel weer licht gegroeid.

Opnieuw meer melkgeiten en minder schapen en kippen
Het aantal melkgeiten is dit jaar opnieuw toegenomen. De melkgeitenstapel groeide met 4,3 procent naar 476.000 dieren. Het aantal schapen (exclusief lammeren) daalde tegelijkertijd met 5,8 procent naar bijna 550.000.

Dit jaar waren er 100 miljoen kippen, dat is 1,0 procent minder dan in 2019. Het aantal leghennen nam met 2,5 procent af, het aantal vleeskuikens nam met 0,9 procent toe.

Aantal nertsen afgenomen
Nertsenfokkers hielden op 1 april 2020 ruim 700.000 moederdieren. Dit zijn er bijna 100.000 (12,1 procent) minder dan het jaar daarvoor. De ruimingen van nertsenbedrijven in verband met corona vonden na de peildatum van 1 april plaats.

Het aantal nertsenfokkerijen is sinds het begin van de eeuw gestaag gedaald van 190 (2000) tot 110 (2020). In 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij aangenomen. Per 2024 is de nertsenfokkerij in Nederland niet meer toegestaan.