Meer leefgebied voor moerasvogels in Groot Mijdrecht Noord-Oost

In Groot Mijdrecht Noord-Oost realiseert de provincie Utrecht, volgens afspraken met bewoners, drie moerasgebieden met daaromheen bloemrijk grasland. Op die manier ontstaat er een leefgebied voor bijzondere vogelsoorten zoals de lepelaar, purperreiger en de roerdomp.

Inmiddels is al 17 hectare natte natuur gerealiseerd en zijn de eerste moerasvogels gespot. De provincie Utrecht is gestart met het voorontwerp van het laatste en ook het grootste moerasgebied in Groot Mijdrecht Noord-Oost. Een gebied ter grootte van 57 hectare. Het moerasgebied wordt verbonden met het noordelijke gelegen natuurgebied Waverhoek.

Hoe gaat dit polderlandschap straks ingericht worden als moerasgebied? Het ontwerp bestaat onder andere uit het aanleggen van kades met een rietkraag, zodat vogels niet worden verstoord, het maken van een stuw voor een goed waterpeil en het realiseren van een vispassage, zodat de vissen kunnen inzwemmen. Ook worden er rondom sloten gegraven voor een droge polder, er komt een vogelkijkpunt voor liefhebbers van moerasvogels en er worden windmolentjes geplaatst om zoet water het gebied in te pompen.