Bijna kwart uitkeringsontvangers in 2018 had betaald werk

Van de mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW ontvingen, had 24 procent ook betaald werk. De uitkering was voor hen aanvullend. Van de 15- tot 75-jarigen met een WW-uitkering was het percentage dat ook betaald werk had het hoogst: 48 procent. Onder de mensen met een arbeidsongeschiktheids- of een bijstandsuitkering is het percentage werkenden duidelijk lager. Dit meldt CBS op grond van onderzoek onder mensen die in 2018 een uitkering ontvingen.

In 2018 ontvingen 1,5 miljoen mensen een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Mannen met (ten minste) een van deze uitkeringen werken vaker dan vrouwen met een uitkering, respectievelijk 27 procent en 21 procent. Ook zijn mannen vaker op zoek naar werk en/of beschikbaar. Vrouwen geven juist vaker dan mannen (43 procent tegen 36 procent) aan dat zij niet kunnen werken vanwege ziekte. Vrouwen met een uitkering die werken geven wel vaker dan mannen aan dat ze meer uren willen werken en daarvoor beschikbaar zijn.

11 procent van de uitkeringsontvangers is werkloos, zij hebben recent naar werk gezocht en zijn daarvoor direct beschikbaar. Een bijna even grote groep is semiwerkloos (9 procent van de uitkeringsontvangers). Zij hebben geen werk en zijn wel beschikbaar, maar zoeken niet of zijn niet beschikbaar, maar zoeken wel.

Hoogste arbeidsdeelname 25- tot 35-jarige uitkeringsontvangers
De arbeidsdeelname van uitkeringsontvangers is het hoogst in de leeftijdsklasse 25 tot 35 jaar, te weten 30 procent. Van alle uitkeringsontvangers geeft 40 procent aan niet te kunnen werken vanwege ziekte, van de 55- tot 65-jarigen is dat 51 procent. De arbeidsdeelname in deze groep is laag, 22 procent.

13 procent van de bijstandsontvangers werkt
In 2018 jaar ontvingen 271.000mensen van 15 tot 75 jaar een WW-uitkering, 530.000 kregen een bijstandsuitkering en 726.000 een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De arbeidsdeelname verschilt aanzienlijk per regeling. Het hoogst is de arbeidsdeelname onder WW’ers: de nettoarbeidsparticipatie was 48 procent (2018). Voor bijstandsontvangers is dat 13 procent en voor ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering 23 procent.

Wie een bijstandsuitkering krijgt, is verplicht om werk te zoeken. Velen kunnen echter niet werken vanwege ziekte. Van de bijstandsontvangers noemt 33 procent ziekte of arbeidsongeschiktheid als reden om niet aan het werk te kunnen. Van de personen die vijf jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen, kan 47 procent niet werken vanwege ziekte. Van de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering noemt een veel groter deel (59 procent) ziekte of arbeidsgeschiktheid als reden om niet te kunnen werken.