EP wil diversiteit bestuivers beschermen en afname bijenpopulatie tegengaan

Leden van het Europees Parlement willen de afname tegengaan van bijenpopulaties en andere bestuivende insecten in de EU én willen méér maatregelen om de diversiteit van bestuivers te beschermen.

Parlement dringt erop aan dat de EU méér doet voor bestuivende insecten
Met een dalende populatie van bestuivers in Europa en andere delen van de wereld, heeft het Europees Parlement de Europese Commissie herhaaldelijk opgeroepen om méér actie te ondernemen om bijen en andere bestuivende insecten in Europa beter te beschermen.

In juni 2018, heeft de Europese Commissie het “EU-initiatief inzake bestuivers” voorgesteld – het eerste, uitgebreide initiatief op EU-niveau voor de bescherming van wilde bestuivers. De strategie van de Commissie stelt maatregelen voor om de afname aan te pakken, die onze economie en ecosystemen bedreigt. De bescherming van de diversiteit en het gebrek aan onderzoek en kennis werden aangeduid als de voornaamste pijnpunten die dringende actie eisen.

Een resolutie, die op 3 december goedgekeurd werd door de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI), bestempelt de voorgestelde maatregelen in het EU-initiatief om de oorzaken van de afname van bestuivers (zoals klimaatverandering, intensieve landbouw en het verlies in habitat) aan te pakken als onvoldoende. De resolutie roept de Commissie op om de impact van bestaande beleidsmaatregelen te evalueren voor méér coördinatie en doeltreffende actie als antwoord op de afname van wilde bestuivers.

Afname in het gebruik van pesticiden is cruciaal om bestuivers te beschermen
De impact van pesticiden op bestuivers wordt beïnvloed door de giftige stoffen in pesticiden en het blootstellingsniveau. Om de diversiteit van planten te stimuleren en bij te dragen aan voedselveiligheid, moet het verminderd gebruik van pesticiden de prioriteit worden voor de ontwikkeling van het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), zeggen EP-leden.

In april 2018, heeft de EU besloten om het buitenshuis gebruik van drie pesticiden van de neonicotinoïden groep (imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam) te beperken, nadat bewezen was dat ze een hoog risico voor bijen vormen. Desondanks meldden enkele lidstaten noodafwijkingen over het gebruik op hun grondgebied.

Om wilde insectenbestuivers beter te beschermen, vragen EP-leden om het gebruik van pesticiden verder te verminderen en roept het de Commissie op om wetsvoorstellen te maken om de productie, verkoop en gebruik van pesticiden op basis van neonicotinoïden te verbieden in de EU. "We moeten in het bijzonder de procedure voor de toelating van pesticiden bespreken... Er zijn enorme tekortkomingen. Nu is het tijd dat de Commissie resultaten boekt" aldus co-rapporteur voor de resolutie van het Europees Parlement, Martin Häusling (Groenen/EVA, Duitsland)

Meer onderzoek en beter toezicht op de afname van bestuivers
Terwijl er substantieel bewijs is dat de afname van bestuivers alarmerend is en de voornaamste gevaren bekend zijn, ontbreekt er nog aanzienlijk veel informatie en is de werkelijke omvang van de daling niet geweten. Om een totaalbeeld te krijgen van het probleem en de nodige data te verzamelen, willen EP-leden méér financiering voor onderzoek naar de oorzaken van de afname en beter toezicht op de populaties van bestuivers in de EU. EP-leden zijn ook voorstander van de ontwikkeling van pesticiden met een laag risicogehalte, die onschadelijk zijn voor bestuivers.

Volgende stappen
Het EU-initiatief inzake bestuivers zal op dinsdag tijdens de plenaire vergadering besproken worden, en woensdag zal erover gestemd worden.