Hoger opgeleiden hebben meeste commentaar op gemeenteberichten op Facebook

Hoogopgeleiden zijn het meest geneigd om te reageren op berichtgeving van gemeenten op social media. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek naar het bereik van berichtgeving van gemeenten op social media van het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het Zijlstra Cen­ter ana­ly­seer­de ruim 4.000 re­ac­ties van bur­gers uit 20 ge­meen­ten. Ne­der­land­se ge­meen­ten zet­ten fors in op het ge­bruik van so­ci­a­le media om in con­tact te staan met de maat­schap­pij. Ze ge­brui­ken het om te in­for­me­ren over hun be­leid en als plek voor in­ter­ac­tie met bur­gers en be­drij­ven. Maar be­rei­ken ge­meen­ten hier­door ook hun doel? On­der­zoek laat zien dat bur­gers de in­ter­ac­tie via de so­ci­a­le media wel­is­waar veel­vul­dig op­zoe­ken, maar ook dat dit slechts om een be­perkt deel van de be­vol­king gaat. Zo zijn bijna drie op de vijf re­ac­ties van bur­gers af­kom­stig van vrou­wen, komt meer dan de helft van de re­ac­ties van bur­gers tus­sen de 25 en 45 jaar oud, ter­wijl nog geen kwart van de be­vol­king in Ne­der­land in die ca­te­go­rie valt, en zijn hoger op­ge­lei­den dus sterk over­ver­te­gen­woor­digd in de re­ac­ties.

Be­roeps­groe­pen
Het on­der­zoek laat ook zien dat er aan­zien­lij­ke ver­schil­len tus­sen be­roeps­groe­pen te zijn. Per­so­nen die een be­drijfs­eco­no­misch of ad­mi­ni­stra­tief be­roep uit­oe­fe­nen en per­so­nen die werk­zaam zijn bin­nen het open­baar be­stuur re­a­ge­ren re­la­tief vaak op so­ci­a­le media be­rich­ten van ge­meen­ten. On­der­ver­te­gen­woor­digd zijn met name per­so­nen met een com­mer­ci­eel tech­nisch be­roep, en per­so­nen die werk­zaam zijn bin­nen de sec­tor zorg en wel­zijn.

Pa­tro­nen
Op­val­lend aan de be­richt­ge­ving van ge­meen­ten op so­ci­al media is dat er over een groot aan­tal be­leids­ter­rei­nen wordt be­richt. Hier­in zijn en­ke­le dui­de­lij­ke pa­tro­nen te ont­dek­ken. Zo is er re­la­tief veel aan­dacht voor bur­ger­par­ti­ci­pa­tie, cul­tuur en sport, ter­wijl open­baar ver­voer en fi­nan­ciën be­dui­dend min­der in de be­lang­stel­ling staan. Van­uit fi­nan­ci­eel oog­punt be­ke­ken zien we dat er veel aan­dacht is voor ter­rei­nen die ver­hou­dings­ge­wijs wei­nig fi­nan­ci­eel be­lang heb­ben in ge­meen­ten heb­ben, zoals sport, cul­tuur en re­cre­a­tie. An­ders­om geldt dat slechts 4% van de be­richt­ge­ving op so­ci­a­le media be­trek­king heeft op het so­ci­aal do­mein, een ter­rein dat ge­mid­deld 38% van de to­ta­le ge­meen­te­lij­ke uit­ga­ven voor zijn re­ke­ning neemt.

Fa­cebook
Tot slot heb­ben de on­der­zoe­kers ook ge­ke­ken naar het ge­bruik van so­ci­a­le­me­dia­plat­forms. Op welk plat­form is welke bur­ger voor­al ac­tief? Fa­cebook is ver­uit het meest in trek als plat­form onder re­a­ge­ren­de bur­gers. Ook Lin­kedIn heeft een re­de­lij­ke ‘dek­kings­graad’, ter­wijl In­st­agram en Twit­ter op gro­te­re af­stand vol­gen. Slechts een op de zeven bur­gers is op al deze plat­forms ac­tief. On­ge­veer een op de drie bur­gers ge­bruikt slechts één plat­form, en zou dus al­leen be­reikt kun­nen wor­den via dat spe­ci­fie­ke plat­form. Per­so­nen die werk­zaam zijn bin­nen het open­baar be­stuur maken re­la­tief vaak ge­bruik van Twit­ter, per­so­nen met een be­drijfs­eco­no­misch en ad­mi­ni­stra­tief be­roep re­la­tief vaak van Lin­kedIn. Per­so­nen met een cre­a­tief of taal­kun­dig be­roep zijn juist weer vaker ac­tief op In­st­agram.

Het Zijlstra Cen­ter hoopt met het on­der­zoek het be­lang te il­lu­stre­ren om als ge­meen­te niet slechts één plat­form te ge­brui­ken, maar juist in te zet­ten op meer­de­re plat­forms om een zo groot mo­ge­lij­ke groep te be­rei­ken. Het on­der­zoek is mo­ge­lijk ge­maakt door een sub­si­die van het mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Zaken en Ko­nink­rijks­re­la­ties.