Strenge controles bij munitieopslagen Defensie

In 2017 heeft Inspectie SZW controles uitgevoerd bij munitie-opslagen van Defensie. Deze hebben geleid tot bevindingen (medewerkers op de hoogte stellen van geconstateerde tekortkomingen), waarschuwingen (tekortkomingen dienen binnen een bepaald tijdsbestek te zijn opgeheven) en stillegging van werkzaamheden. De Volkskrant bericht daar vandaag over.

Op 2 van de 13 door ISZW geïnspecteerde locaties is het werk korte tijd stilgelegd, omdat er tekortkomingen waren geconstateerd in de bliksembeveiliging. Deze bleek niet te voldoen aan de strengst geldende norm (NEN62305). Dat is onwenselijk. Daarom heeft Defensie besloten alle munitieopslagen langs de strengste norm te gaan controleren en indien nodig aan te passen. Tot die tijd moeten mitigerende (herstel)maatregelen volstaan, zodat het werk doorgang kan blijven vinden. Dit uiteraard in nauw overleg met Inspectie SZW. Een veiligheidsmaatregel die altijd al gold voor munitiecomplexen is dat bij (dreiging van) onweer het werk wordt gestaakt en personeel naar huis wordt gestuurd.

Geen onveilige werkomgeving
Dit betekent overigens niet dat er in een onveilige werkomgeving wordt gewerkt. Indien locaties onveilig blijken te zijn, wordt het werk direct stilgelegd en medewerkers naar huis gestuurd. Dit is recent bijvoorbeeld het geval geweest bij een onderhoudswerkplaats in Leusden. Dagelijks werken vele veiligheidsmedewerkers en -inspecteurs bij defensie om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren. De inspecties van ISZW en IL&T houden hier mede toezicht op.

De bevindingen uit de inspectierapporten zijn inmiddels grotendeels verholpen. Enkele bevindingen vragen echter langer tijd omdat defensie niet in alle gevallen de constateringen zelf kan verhelpen maar afhankelijk is van externen, regelgeving een rol speelt en ook de omvang van het herstel soms meer tijd vraagt.

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit voor Defensie, getuige de met regelmaat verrichte interne inspecties en onderzoeken, recent verschenen OVV-rapporten en het rapport van de Commissie Van der Veer, welke hebben geresulteerd in het zeer recent gepresenteerde plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ en aanstellen van de onafhankelijke ‘Inspectie Veiligheid Defensie’.

Minutieopslag (Foto: Ministerie van Defensie)
Minutieopslag (Foto: Ministerie van Defensie)