VVD presenteert verkiezingsprogramma: minder lasten, meer normen

In de stationshal van Den Haag Centraal presenteerde de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie haar verkiezingsprogramma. In een document van 101 pagina's komen alle onderwerpen van het politieke spectrum aan bod. In een notendop: veel aandacht voor de klassieke VVD-speerpunten lage lasten voor ondernemers en burgers, en ook voor de Nederlandse 'normen en waarden'.

In het concept verkiezingsprogramma, getiteld 'Zeker Nederland', gooit de VVD de concessies die het heeft moeten doen bij de samenwerking met de sociaaldemocraten van zich af. Het maakt een einde aan de Wet Werk en Zekerheid van Lodewijk Asscher, die de drempel naar vaste contracten had moeten verlagen maar dat absoluut niet doet. Voor kleine werkgevers moet de doorbetaling bij ziekte worden teruggebracht van 2 naar 1 jaar, en duur en aantal tijdelijke aanstellingen moet weer omhoog. Verder worden loon- en vennootschapsbelasting verlaagd en de precariobelasting (gemeentelijke belastingen op ondergrondse leidingen) afgeschaft.

Op het gebied van de zorg weinig baanbrekende plannen - het huidige stelsel (natuurlijk vooral van VVD-makelij) moet blijven, maar op details worden bijgestuurd. Het woord 'eigen risico' komt in het programma niet voor. Onder het kopje 'onderwijs' vinden we veel ideeën, maar weinig concrete plannen. Kern van het verhaal: goede docenten zijn belangrijk, hebben het liefst een master, het moet eenvoudiger worden om een nieuwe school te starten en scholen die het goed doen moeten op allerlei gebieden meer vrijheid krijgen. En tot slot: de basisschoolleerkracht geeft zijn of haar advies tegelijk met de score van de cito-toets, en de hoogste van de twee telt.

Uitgebreid wordt er stilgestaan bij de Nederlandse cultuur en het behoud daarvan. Vluchtelingen worden opgevangen in de regio, economische migranten zonder kans op een status worden sneller teruggestuurd en er worden meer eisen gesteld aan verplichte integratie. Nieuwe Nederlanders maken pas na 10 jaar kans op een paspoort en "moeten hun plek in Nederland bevechten". Ook komt er meer geld voor wijkagenten, en een agent kan ook niet meer als verdachte worden aangemerkt na gebruik van geweld.

Naast het verkiezingsprogramma presenteerde Mark Rutte ook zijn persoonlijke manifest, 'mijn ambitie, mijn plan'. Hij wil geen cafetariamodel, en wat dat betekent leest u later op FOK!