Eerste resultaten rekentoets zwaar ondermaats

Middelbare scholieren scoren zwaar onder de maat op de nieuw in te voeren rekentoets. Dat blijkt uit een pilot onder vijftigduizend scholieren die dit voorjaar werd uitgevoerd. Ook op het mbo blijkt rekenen de grootste valkuil, meldt demissionair minister van Onderwijs Marja Van Bijsterveldt (CDA) in een brief aan de Kamer op basis van de onderzoeksresultaten.

In het voortgezet onderwijs scoorde op het laagste vmbo-niveau 84 procent een onvoldoende op de rekentoets. Op de havo was dit 72 procent en op het vwo 32 procent. Relatief scoorde het hoogste vmbo-niveau het best. Van de leerlingen die de theoretische leerweg volgen scoorde 27 procent een onvoldoende.

Ook op het mbo, waar dertigduizend scholieren werden getest, blijken leerlingen in het laatste jaar slecht in rekenen. Van hen behaalde slechts zeventien procent een voldoende en was het gemiddelde cijfer een 3,6. De taaltoets werd door deze groep beter gemaakt. Daarop scoorde, met 68 procent, een ruime meerderheid van de mbo'ers uit het vierde jaar een voldoende.

Minister Van Bijsterveldt is sinds 2010 bezig met het aanscherpen van de reken- en taalniveaus van scholieren. Vanaf het schooljaar 2013/2014 moeten leerlingen in het laatste of voorlaatste jaar van het voorgezet onderwijs voldoen aan het vereiste referentieniveau voor de rekentoets en de examens Nederlands. In het mbo wordt vanaf dan zowel een reken- als taaltoets afgenomen waarop voldoende moet worden gescoord.

In aanloop naar de invoering van de reken- en taaltoetsen noemt Van Bijsterveldt de eerste resultaten 'nog niet bevredigend'. In de Kamerbrief uit ze de hoop dat scholen de uitkomsten van de pilot zien als een motivatie om extra maatregelen te nemen om de scores op te vijzelen.

Mogelijk kunnen de lage scores worden verklaard door de problemen met het afnemen van de digitale rekentoetsen en het ontbreken van specifiek onderwijs voorafgaand aan de toets. Ook verwacht Van Bijsterveldt dat wanneer de testscores daadwerkelijk meetellen voor de eindexamens, leerlingen meer gemotiveerd zullen zijn om hun best te doen op de toetsen.