Binnen 3 jaar inburgeren of vertrekken

Volgens een voorstel waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd, moeten immigranten binnen drie jaar slagen voor hun inburgeringsexamen. Zo niet, raken ze hun verblijfsvergunning kwijt.

Het voorstel vloeit voort uit het regeerakkoord, en volgt op de donderdag gepubliceerde Integratienota van minister Donner, waarin de waarden van de Nederlandse samenleving leidend worden geacht. Volgens het voorstel moeten immigranten hun inburgering zelf bekostigen. In plaats van het inburgeringsexamen, dat centraal wordt, kan ook worden gekozen voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal of een MBO-diploma.

Voor mensen die de kosten voor de inburgering niet kunnen betalen wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd. Asielzoekers die niet binnen 3 jaar inburgeren hoeven het land niet te verlaten, maar krijgen een boete.

Wanneer de nieuwe inburgeringswet in werking treedt is nog niet duidelijk. Het voorstel moet nog voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd, en vervolgens door de Tweede en de Eerste Kamer worden goedgekeurd.