Zware verplichte taaltoets voor allochtonen

Vandaag brengt de commissie- Franssen verslag uit aan minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. De commissie, officieel geheten Adviescommissie Normering Inburgeringseisen, werd ingesteld door Verdonk omdat het kabinet een onafhankelijk advies wilde over de eisen die het moet gaan opleggen aan importbruiden en oudkomers.

Volgens ingewijden zal de commissie onder meer het volgende adviseren:
- Alle hier wonende allochtonen van 16 jaar en ouder en buitenlanders die zich hier permanent willen vestigen, moeten vanaf 2006 verplicht slagen voor een examen Nederlands op vmbo-niveau.
- Laagopgeleiden en niet-ingeburgerde oudkomers mogen aan een mildere eis voldoen: lezen en schrijven op een lager niveau, maar wel slagen voor een mondeling examen op vmbo-niveau.
- Allochtonen ouder dan 50 jaar met een uitkering, die al lang in Nederland wonen en geen sollicitatieplicht hebben, moeten van de examenplicht worden ontheven.
- Ontheffing moet ook gelden voor analfabeten onder de hier wonende allochtonen.

Zo’n 400.000 Nederlanders van allochtone afkomst worden straks door hun gemeente opgeroepen om een inburgeringsexamen te doen. Hoe ze de taal leren, moeten ze zelf weten. De cursus wordt in ieder geval niet door de overheid geregeld. Iedereen die binnen drie jaar voor het examen slaagt, krijgt een deel van het examengeld terug. Inburgeringsplichtigen die te weinig vorderingen maken krijgen naar verluidt een boete.

Allochtonen die al een opleiding op vmbo-niveau of hoger hebben, worden uitgezonderd van de examenplicht.

VVD-minister Verdonk heeft een totaal nieuw inburgeringsstelsel reeds door het kabinet geloodst en gaat volgende week het debat aan met de Tweede Kamer.