Helft allochtonen vindt dat er teveel allochtonen zijn

haste, maniacer, neoMagic, Linz, the-undertaker en Roel's Weblog hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Uit de 'Rapportage minderheden 2003', van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), blijkt dat 48% van de allochtonen in Nederland vindt dat er hier te veel allochtonen zijn. Van de autochtone bevolking deelt 65% die mening. De raportage werd vandaag overhandigd aan VVD-minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie.

Een grote meerderheid van 70 tot 80% van allochtonen vindt het fijn in Nederland, meer en meer allochtonen werken en ze doen het steeds beter op school. De conclusie uit de raportage is dat de maatschappelijke positie van minderheden in Nederland geleidelijk verbetert.

Bijna 66% van de allochtonen zegt nóóit, of bijna nooit, persoonlijk gediscrimineerd te zijn. Van de allochtonen geeft 5 tot 8% aan vaak te worden gediscrimineerd en 29 tot 34% af en toe, afhankelijk van de afkomst. Opvallend is dat allochtonen vaak denken dat hun eigen minderheidsgoep meer gediscrimineerd wordt, dan uit de cijfers blijkt. Zo denkt bijvoorbeeld 22% van de Marokkanen dat de Marokkaanse bevolking in Nederland vaak wordt gediscrimineerd, terwijl slechts 6% van hen vaak met discriminatie te maken heeft.

Zowel allochtonen als autochtonen vinden niet dat het makkelijker moet worden om in Nederland asiel te krijgen. Wel vinden beide groepen het positief dat in een land verschillende culturen naast elkaar kunnen bestaan.

De tweejaarlijkse rapportage heeft vooral betrekking op Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers; de vier grootste etnische groepen in Nederland. Zij vormen samen ongeveer 60% van het totale aantal allochtonen in ons land.

Inhaalslag

In de periode 1994 tot 2002 zijn steeds meer allochtonen gaan werken. Vooral de Marokkaanse mannen maken een inhaalslag. In 1994 had nog maar 36% een baan, in 2002 was dat al 59%. Het SCP is wel bezorgd over de toenemende werkloosheid onder jonge allochtonen. Vooral bij de Surinaamse en Antilliaanse jongeren, van wie nu meer dan 25% niet werkt.

Het aantal Turkse en Marokkaanse leerlingen op havo en vwo is tussen 1996 en 2002 gestegen en óók op hbo en universiteit studeren meer allochtonen. Maar nog steeds kiezen de meeste allochtone jongeren voor een mbo-opleiding.

Wat betreft de Nederlandse taal lopen allochtonen ongeveer twee jaar achter op hun autochtone leeftijdsgenoten. In het basisonderwijs doen Turken en Marokkanen het met rekenen goed, al staan ze nog op achterstand in vergelijking met autochtone leerlingen.

Algemeen gesteld kan worden dat de allochtonen duidelijk bezig zijn met een leer-inhaalslag. Alleen Antilliaanse leerlingen blijven achter.