Opbrengst suikerbieten naar recordhoogte

Het areaal met suikerbieten in Nederland is in één jaar tijd met 21 procent toegenomen. Het groeide van bijna 71.000 hectare in 2016 naar ruim 85.000 hectare in 2017. Ook het aantal bedrijven met suikerbieten en de productie steeg. Dat blijkt uit de definitieve structuurcijfers van de Landbouwtelling en de oogstcijfers akkerbouw van het CBS.

Bietenquotum
Het Nederlandse areaal suikerbieten komt in 2017 voor het eerst in tien jaar boven de 80.000 hectare uit. De stijging hangt samen met de afschaffing van het bietenquotum. In 2017 zijn er grote veranderingen in de suikersector opgetreden. Per 30 september is de Europese suikermarktordening en het suikerbietenquotum komen te vervallen. Met de afschaffing van de suikerquotering mag elk land en elke suikeronderneming in de EU onbeperkt suiker produceren en afzetten. In Nederland zijn in de sector wel afspraken gemaakt over beperking van de productie. In plaats van een quotum krijgen boeren vanaf teeltjaar 2017 leveringsbewijzen. En voor die leveringsbewijzen mag een bepaalde hoeveelheid suikerbieten geleverd worden aan de suikercoöperatie.

In 2014 was de suikerproductie hoger dan het quotum, waarna er in 2015 minder suikerbieten zijn ingezaaid en het bietenareaal dat jaar laag was. Veel bedrijven in het zuiden, grootste arealen in het noorden Het aantal bedrijven dat suikerbieten verbouwde was in 2017 ruim 8.000, bijna 4 procent meer dan het jaar daarvoor. Ruim een derde van de bedrijven die suikerbieten verbouwen, bevindt zich in Noord-Brabant en Zeeland. Het areaal van de bedrijven in deze provincies maakt echter slechts 27 procent uit van het totale areaal in Nederland. Bedrijven in de zuidelijke provincies hebben een aanzienlijk kleinere oppervlakte aan suikerbieten dan bedrijven in de noordelijke provincies. De gemiddelde oppervlakte suikerbieten per bedrijf is in het noorden ruim twee keer zo groot als in het zuiden (16 hectare in het noorden tegenover 7 hectare in het zuiden).

Opbrengst suikerbieten naar recordhoogte
De opbrengst van suikerbieten bereikte in 2017 een recordhoeveelheid van 93 ton per hectare. Dit blijkt uit de oogstcijfers akkerbouw. Hiermee komt de opbrengst per hectare 19 procent boven het gemiddelde van de tien jaren daarvoor te liggen (78 ton per hectare). De stijging is onder andere het gevolg van de inzet van nieuwe bietenrassen en technieken en gunstige groeiomstandigheden in 2017. De provincie Flevoland heeft de hoogste opbrengst per hectare (106 ton per hectare), Drenthe de laagste (85 ton per hectare).

Ook andere landen binnen de Europese Unie hebben het areaal suikerbieten uitgebreid na de afschaffing van het suikerbietenquotum. Akkerbouwers in de EU verbouwden in 2017 op ruim 1,7 miljoen hectare suikerbieten, 16 procent meer dan in 2016. De teeltoppervlakte suikerbieten is in Frankrijk het grootst (473.00 hectare), gevolgd door Duitsland (406.000 hectare), Polen (223.000 hectare) en Verenigd Koninkrijk (111.000 hectare). Nederland komt met ruim 85.000 hectare op de vijfde plaats in de Europese top 5 van landen met het grootste areaal.

Ons land staat op nummer 3 als het gaat om de opbrengst per hectare. Gemiddeld over de periode 2012 – 2016 was de opbrengst 81 ton per hectare. Spanje is koploper met gemiddeld 92 ton per hectare. Frankrijk staat op de tweede plaats met 88 ton per hectare.

Opbrengst suikerbieten naar recordhoogte (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Opbrengst suikerbieten naar recordhoogte (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)